Data ogłoszenia: 2013-11-13
Nr postępowania: AZZP-S.24-239/2013
Nazwa postępowania: Zakup aparatury laboratoryjnej i badawczej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup aparatury laboratoryjnej i badawczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Piec laboratoryjny - 4 szt., dla Zakładu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Zadanie 2. Analogowy Modulator Mach - Zehndera - 1 szt, dla Zakładu Teletransmisji Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki. Zadanie 3. Moduł reflektometru optycznego OTDR 1310/1550nm - 1 szt, dla Zakładu Teletransmisji Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki. Zadanie 4. Moduł analogowego konwertera sygnału optycznego na sygnał elektryczny - 1 szt, dla Zakładu Teletransmisji Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2, 38.30.00.00-8, 38.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data zamieszczenia w BZP: 13.11.2013

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.