Data ogłoszenia: 2014-01-09
Nr postępowania: AZZP.243.1.2014
Nazwa postępowania: Dostawa licencji na oprogramowanie w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Dostawa licencji na oprogramowanie w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Numer ogłoszenia: 9078 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332. Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa licencji na oprogramowanie w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa licencji na oprogramowanie w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.2. Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy wskazane poniżej; Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiające-mu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerowego systemu zarządzania relacyjną bazą danych (SZBD) poprzez udzielenie Zamawiającemu 8 (ośmiu) licencji na czas nieokreślony na 8 (osiem) serwerów,serwerowego systemu operacyjnego. Udzielenie Zamawiającemu 5 (pięciu) licencji na czas nieokreślony na 5 (pięć) stanowisk komputerowych (serwerów),licencji oprogramowania usługi pulpitu zdalnego w systemie Windows Server ® 2012. Udzielenie Zamawiającemu 100 (stu) licencji na czas nieokreślony na 100 (sto) stanowisk komputerowych, oprogramowania w języku polskim przeznaczonego do zastosowań biurowych - udzielenie Zamawiającemu 50 (pięćdziesięciu) licencji niewyłącznych na czas nieokreślony na 50 (pięćdziesiąt) stanowisk komputerowych.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.21.40.00-1, 48.60.00.00-4, 48.51.40.00-4, 48.70.00.00-5. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2014. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

                                


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ,zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ, zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:przerw w trakcie prac instalacyjnych i montażowych, powstałych z przyczyn za-eżnych od Zamawiającego;zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.utp.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Fordon, budynek nr 3.1, pok. 145.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Fordon, budynek nr 3.1, pok. 145. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerowego systemu zarządzania relacyjną bazą danych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerowego systemu zarządzania relacyjną bazą danych (SZBD) poprzez udzielenie Zamawiającemu 8 (ośmiu) licencji na czas nieokreślony na 8 (osiem) serwerów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.21.40.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.01.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerowych systemów operacyjnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerowego systemu operacyjnego. Udzielenie Zamawiającemu 5 (pięciu) licencji na czas nieokreślony na 5 (pięć) stanowisk komputerowych (serwerów)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.60.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.01.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania usługi pulpitu zdalnego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania usługi pulpitu zdalnego w systemie Windows Server ® 2012. Udzielenie Zamawiającemu 100 (stu) licencji na czas nieokreślony na 100 (sto) stanowisk komputerowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.70.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.01.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego w języku polskim przeznaczonego do zastosowań biurowych..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w języku polskim przeznaczonego do zastosowań biurowych - udzielenie Zamawiającemu 50 (pięćdziesięciu) licencji niewyłącznych na czas nieokreślony na 50 (pięćdziesiąt) stanowisk komputerowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.51.40.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.01.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Numer ogłoszenia: 16154 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9078 - 2014 data 09.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, fax. 52 3749332.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIUII.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.W ogłoszeniu jest: 17.01.2014r. W ogłoszeniu powinno być: 21.01.2014r..


Numer ogłoszenia: 19634 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9078 - 2014 data 09.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, fax. 52 3749332.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał I.

W ogłoszeniu jest: część nr 1 :(....)poprzez udzielenie Zamawiającemu 8 (ośmiu) licencji na czas nieokreślony na 8 (osiem) serwerów..W ogłoszeniu powinno być: 22.01.2014(...)poprzez udzielenie zamawiającego 16 (szesnastu) licencji na czas nieokreślony na 4 (cztery) serwery (po 4 licencje na każdy serwer). Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał I.

W ogłoszeniu jest: częśc 3 :(...) Udzielenie Zamawiającemu 100 (stu) licencji na czas nieokreślony na 100 (sto) stanowisk komputerowych.. W ogłoszeniu powinno być: (...) Udzielenie Zamawiającemu 100 (stu) licencji na czas nieokreślony typu Na Użytkownika (ang. UsrCAL)..

Numer ogłoszenia: 19654 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9078 - 2014 data 09.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, fax. 52 3749332.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIUII.1) Tekst, który należy zmienić:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. W ogłoszeniu jest: 21.01.2014. W ogłoszeniu powinno być: 22.01.2014.

 


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)