Data ogłoszenia: 2014-03-13
Nr postępowania: AZZP.243.36.2014
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

 

 

Bydgoszcz: Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Numer ogłoszenia: 85116 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek organizacyjnych UTP w Bydgoszczy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tonerów i tuszy do drukarek i kopiarek.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.51.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący posiadania WIEDZY I DOŚWIADCZENIA będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek. Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów: a) oświadczenia złożonego wraz z ofertą, b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z poświadczeniem należytego wykonania tej dostawy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·      lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·      zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

·      zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. Produkt równoważny powinien być o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych jak produkt oryginalny wyprodukowany przez producenta urządzenia. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty równoważne były przetestowane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 19752:2004 i ISO 19798:2006 (dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych i kolorowych), ISO 24711:2006 i ISO 24712:2006 (dla kartridży atramentowych) lub innych norm równoważnych w tym zakresie. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych należy dołączyć do oferty raporty z testów wykonane ściśle według normy ISO 19752:2004, ISO 24711:2006, ISO 19798:2006 lub innych norm równoważnych w tym zakresie. Raporty muszą być przygotowane zgodnie z ww. normami ISO i muszą zawierać wszystkie informacje wymagane w normie (być zgodne z aneksem D). Producent zaoferowanych materiałów równoważnych musi posiadać certyfikat ISO 9001 i 14001 lub innych norm równoważnych w tym zakresie w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych. Dokumenty te należy załączyć do oferty.

KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Numer ogłoszenia: 90372 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 85116 - 2014 data 13.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, fax. 52 3749332.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.

W ogłoszeniu jest: Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. Produkt równoważny powinien być o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych jak produkt oryginalny wyprodukowany przez producenta urządzenia. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty równoważne były przetestowane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 19752:2004 i ISO 19798:2006 (dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych i kolorowych), ISO 24711:2006 i ISO 24712:2006 (dla kartridży atramentowych) lub innych norm równoważnych w tym zakresie. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych należy dołączyć do oferty raporty z testów wykonane ściśle według normy ISO 19752:2004, ISO 24711:2006, ISO 19798:2006 lub innych norm równoważnych w tym zakresie. Raporty muszą być przygotowane zgodnie z ww. normami ISO i muszą zawierać wszystkie informacje wymagane w normie (być zgodne z aneksem D). Producent zaoferowanych materiałów równoważnych musi posiadać certyfikat ISO 9001 i 14001 lub innych norm równoważnych w tym zakresie w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych. Dokumenty te należy załączyć do oferty. KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. Produkt równoważny powinien być o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych jak produkt oryginalny wyprodukowany przez producenta urządzenia. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty równoważne były przetestowane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 19752:2004 i ISO 19798:2006 (dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych i kolorowych), ISO 24711:2006 i ISO 24712:2006 (dla kartridży atramentowych) lub innych norm równoważnych w tym zakresie. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych raport z testów wystawiony przez niezależny od producenta podmiot przygotowany zgodnie z normą ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798. Wraz z informację, że Zamawiający wymaga załączenia raportów przygotowanych zgodnie z normami, a nie na podstawie norm. W raporcie przygotowanym zgodnie z normą muszą znaleźć się poniższe formacje: średnia ilość wydruków, odchylenie standardowe, dolna granica przedziału ufności (90%), data testowania, liczba testowanych kaset, liczba kaset użytych do obliczeń, typ kasety, informacja czy stosowano procedurę wstrząsania, tryb drukowania, liczba kaset użytych w teście, użyty nośnik, format papieru; orientacja podawania papieru, model drukarki, model komputera, system operacyjny, oprogramowanie, wersja sterownika drukarki, wersja strony testowej, codzienne wyłączanie/włączanie zasilania, interfejs, kody testowanych wkładów, numery seryjne drukarek na których przeprowadzono testy, temperatura w °C, wilgotność. Zamawiający nie będzie uznawać dokumentów, który nie będą zawierać wszystkich powyższych informacji lub które będą zawierały sformułowanie że raport został przygotowany w oparciu o normę, na podstawie normy; zamiast wymaganego badania zgodnie z normą. Raporty powinny być sporządzone w z języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Producent zaoferowanych materiałów równoważnych musi posiadać certyfikat ISO 9001 i 14001 lub innych norm równoważnych w tym zakresie w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych. Dokumenty te należy załączyć do oferty. KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.