Data ogłoszenia: 2014-05-30
Nr postępowania: AZZP.243.83.2014
Nazwa postępowania: Zaproszenie do składania ofert na dostawę przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert

na dostawę przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt

 

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszenie do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·          Zadanie nr 1 – Dostawa przeciwciał producenta PIERCE-ANTIBODIES

·          Zadanie nr 2 – Dostawa przeciwciał producenta Vector

·          Zadanie nr 3 – Dostawa przeciwciał producenta R&D System

1.        Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·        Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·        Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

2.        Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt

Ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

CPV: 33696500 – 0 – Odczynniki laboratoryjne

CPV: 38000000 - 5 – Sprzęt laboratoryjny

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

III.1.3) Termin składania ofert: 03.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert

III.1.5.) Data ogłoszenia : 30.05.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)