Data ogłoszenia: 2014-05-30
Nr postępowania: AZZP.243.83.2014
Nazwa postępowania: Zaproszenie do składania ofert na dostawę przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert

na dostawę przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt

 

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przeciwciał dla Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszenie do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·          Zadanie nr 1 – Dostawa przeciwciał producenta PIERCE-ANTIBODIES

·          Zadanie nr 2 – Dostawa przeciwciał producenta Vector

·          Zadanie nr 3 – Dostawa przeciwciał producenta R&D System

1.        Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·        Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·        Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

2.        Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii i Histologii Zwierząt

Ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

CPV: 33696500 – 0 – Odczynniki laboratoryjne

CPV: 38000000 - 5 – Sprzęt laboratoryjny

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

III.1.3) Termin składania ofert: 03.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert

III.1.5.) Data ogłoszenia : 30.05.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.