Data ogłoszenia: 2014-10-16
Nr postępowania: AZZP.243.155.2014 (BB)
Nazwa postępowania: Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bydgoszcz: Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji
Numer ogłoszenia: 219217 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje:dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu wraz z oprogramowaniem dotyczącego prawidłowego jego uruchomienia i działania w siedzibie Zamawiającego dla zadania nr 1 poz.2, zadania nr 4 poz.1 i poz. 4) oraz zadania nr 5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT, zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ, zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ, zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia; w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 141).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 141).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa liczników energii elektrycznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko ,wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu wraz z oprogramowaniem dotyczącego prawidłowego jego uruchomienia i działania w siedzibie Zamawiającego dla zadania nr 1 poz.2,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa multimetrów, mierników do pomiaru instalacji elektrycznej, pirometru oraz testerów lokalizacji kabli.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko ,wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa stabilizatora impedancji sieci zasilającej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko ,wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa fotoradiometrów, sond, mierników natężenia oświetlenia oraz spektrometru.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko ,wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu wraz z oprogramowaniem dotyczącego prawidłowego jego uruchomienia i działania w siedzibie Zamawiającego dla zadania nr 4 poz.1 i poz. 4).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa stanowiska pomiarowego z wielopunktowym rejestratorem temperatury wraz z sondami.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko ,wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu wraz z oprogramowaniem dotyczącego prawidłowego jego uruchomienia i działania w siedzibie Zamawiającego dla zadania nr 5.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Numer ogłoszenia: 224405 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 219217 - 2014 data 16.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, fax. 52 3749332.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje:dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu wraz z oprogramowaniem dotyczącego prawidłowego jego uruchomienia i działania w siedzibie Zamawiającego dla zadania nr 1 poz.2, zadania nr 4 poz.1 i poz. 4) oraz zadania nr 5..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje:dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu wraz z oprogramowaniem dotyczącego prawidłowego jego uruchomienia i działania w siedzibie Zamawiającego dla zadania nr 2 poz.2, zadania nr 4 poz.1 i poz. 4) oraz zadania nr 5..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 141)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 141)..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz.nr 1.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko ,wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu wraz z oprogramowaniem dotyczącego prawidłowego jego uruchomienia i działania w siedzibie Zamawiającego dla zadania nr 1 poz.2,..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko ,wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz.nr2.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko ,wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko ,wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie( przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi sprzętu wraz z oprogramowaniem dotyczącego prawidłowego jego uruchomienia i działania w siedzibie Zamawiającego dla zadania nr 2 poz.2.Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)