Data ogłoszenia: 2016-09-05
Nr postępowania: AZZP.243.91.2016
Nazwa postępowania: Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 01.09.2016 r., a następnie opublikowane w dniu 03.09.2016 roku. 

 

Polska-Bydgoszcz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2016/S 170-305704

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
Tel.: +48 523749271
E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.zamowienia.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
al. prof. S. Kaliskiego 7, budynek 3.1, pokój 145
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
Tel.: +48 523749271
E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia.utp.edu.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technlogiczno-Przyrodnicznego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 1.1.2017 r. do 31.12.2018 r.

Numer referencyjny: AZZP.243.91.2016

II.1.2)Główny kod CPV

09300000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii, w okresie od 1.1.2017 r. do 31.12.2018 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 3 267 240.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii, w okresie od 1.1.2017 r. do 31.12.2018 r.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), tj. Enea Operator Sp. z o.o. na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Szacunkowa ilość energii do 24 punktów odbioru:

2017 r. – 5 732 MWh;

2018 r. – 5 732 MWh.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 3 267 240.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2017

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

— zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej trzy zamówienia polegające na dostawie energii elektrycznej o łącznym, rocznym wolumenie minimum 5 GWh każde zamówienie. Zamawiający wymaga, aby każda z wykazanych dostaw (zamówień) trwała co najmniej 12 miesięcy tj. do dnia otwarcia ofert Wykonawca musi wykazać, że realizował każdą z wykazanych dostaw/zamówień co najmniej przez 12 miesięcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/10/2016

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 18/10/2016

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

bud. 3.1 p. 146.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Rok 2018.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/09/2016


Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 06.09.2016 r., a następnie opublikowane w dniu 08.09.2016 roku. 

Polska-Bydgoszcz: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2016/S 173-310782

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 170-305704)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
Tel.: +48 523749271
E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technlogiczno-Przyrodnicznego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Numer referencyjny: AZZP.243.91.2016

II.1.2)Główny kod CPV

09300000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 10.4.1997 (Dz.U. 2012 poz. 1059 oraz 2013 poz. 984), Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii, w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/09/2016

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 170-305704

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

— .

Powinno być:

Wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kopię potwierdzenia dokonania przelewu należy załączyć do oferty.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

 


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (8)