Data ogłoszenia: 2017-10-26
Nr postępowania: AZZP.243.93.2017
Nazwa postępowania: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Uslugi
Ogłoszenie: Wstępne ogłoszenie informacyjne - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy" - zostało przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 26.10.2017 r. oraz opublikowane w dniu 28.10.2017 roku.

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)          Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

554-031-31-07

Al. prof. S. Kaliskiego 7

Bydgoszcz

85-796

Polska

Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk

Tel.: +48 523749261

E-mail: przetargi@utp.edu.pl

Faks: +48 523749327

Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

I.2)          Wspólne zamówienie

I.3)          Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek Regionalnego Centrum Innowacyjności, pokój B3

Bydgoszcz

85-796

Polska

Osoba do kontaktów: Aleksander Domagała

Tel.: +48 523749206

E-mail: przetargi@utp.edu.pl

Faks: +48 523749327

Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia.utp.edu.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)          Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5)          Główny przedmiot działalności

Edukacja

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)         Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)      Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.93.2017

II.1.2)      Główny kod CPV

79710000

II.1.3)      Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)      Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu oraz wykonywanie usług szatniarskich na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska 430, Sucha 9, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12-14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6-8.

II.1.5)      Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)      Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2)         Opis

II.2.1)      Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Część nr: 1

II.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV

79710000

II.2.3)      Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

II.2.4)      Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska 430, Sucha 9, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12-14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6-8.

II.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)      Szacunkowa wartość

II.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 12

II.2.10)    Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)    Informacje o opcjach

II.2.13)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)    Informacje dodatkowe

II.2)         Opis

II.2.1)      Nazwa:

Świadczenie usług obsługi szatni

Część nr: 2

II.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV

98300000

II.2.3)      Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

II.2.4)      Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług obsługi szatni na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: Seminaryjna 3, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, ul. Bernardyńska 6-8.

II.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)      Szacunkowa wartość

II.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

II.2.10)    Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)    Informacje o opcjach

II.2.13)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)    Informacje dodatkowe

II.3)         Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

06/12/2017

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)        Warunki udziału

III.1.1)     Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)     Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla zadania nr 1: Warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie, trwające co najmniej 12 miesięcy usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości co najmniej 400 000,00 zł każda.

III.1.5)     Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)       Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)     Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)     Warunki realizacji umowy:

III.2.3)     Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)       Opis

IV.1.3)    Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)    Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)    Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)        Informacje administracyjne

IV.2.5)    Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)       Informacje dodatkowe:

VI.4)       Procedury odwoławcze

VI.4.1)    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

VI.4.2)    Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)    Składanie odwołań

VI.4.4)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/10/2017

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 13.11.2017 r. oraz opublikowane w dniu 15.11.2017 r.Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 208-430475)

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)          Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

554-031-31-07

Al. prof. S. Kaliskiego 7

Bydgoszcz

85-796

Polska

Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk

Tel.: +48 523749261

E-mail: przetargi@utp.edu.pl

Faks: +48 523749327

Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)         Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)      Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.93.2017

II.1.2)      Główny kod CPV

79710000

II.1.3)      Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)      Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu oraz wykonywanie usług szatniarskich na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska430, Sucha 9, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12-14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6-8.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/11/2017

VI.6)       Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: slomko

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-150178

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 208-430475

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/10/2017

 

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)      Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)   Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)   Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 12

Powinno być:

Okres w miesiącach: 12

Numer sekcji: III.1.1

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Powinno być:

Dla zadania nr 1: Warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, uzyskaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. - o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432).

VII.2)      Inne dodatkowe informacje:

 


Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 22.12.2017 r.,

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.