Data ogłoszenia: 2017-10-26
Nr postępowania: AZZP.243.93.2017
Nazwa postępowania: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Uslugi
Ogłoszenie: Wstępne ogłoszenie informacyjne - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy" - zostało przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 26.10.2017 r. oraz opublikowane w dniu 28.10.2017 roku.

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)          Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

554-031-31-07

Al. prof. S. Kaliskiego 7

Bydgoszcz

85-796

Polska

Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk

Tel.: +48 523749261

E-mail: przetargi@utp.edu.pl

Faks: +48 523749327

Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

I.2)          Wspólne zamówienie

I.3)          Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek Regionalnego Centrum Innowacyjności, pokój B3

Bydgoszcz

85-796

Polska

Osoba do kontaktów: Aleksander Domagała

Tel.: +48 523749206

E-mail: przetargi@utp.edu.pl

Faks: +48 523749327

Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia.utp.edu.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)          Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5)          Główny przedmiot działalności

Edukacja

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)         Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)      Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.93.2017

II.1.2)      Główny kod CPV

79710000

II.1.3)      Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)      Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu oraz wykonywanie usług szatniarskich na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska 430, Sucha 9, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12-14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6-8.

II.1.5)      Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)      Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2)         Opis

II.2.1)      Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Część nr: 1

II.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV

79710000

II.2.3)      Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

II.2.4)      Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska 430, Sucha 9, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12-14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6-8.

II.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)      Szacunkowa wartość

II.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 12

II.2.10)    Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)    Informacje o opcjach

II.2.13)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)    Informacje dodatkowe

II.2)         Opis

II.2.1)      Nazwa:

Świadczenie usług obsługi szatni

Część nr: 2

II.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV

98300000

II.2.3)      Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

II.2.4)      Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług obsługi szatni na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: Seminaryjna 3, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, ul. Bernardyńska 6-8.

II.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)      Szacunkowa wartość

II.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

II.2.10)    Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)    Informacje o opcjach

II.2.13)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)    Informacje dodatkowe

II.3)         Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

06/12/2017

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)        Warunki udziału

III.1.1)     Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)     Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla zadania nr 1: Warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie, trwające co najmniej 12 miesięcy usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości co najmniej 400 000,00 zł każda.

III.1.5)     Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)       Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)     Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)     Warunki realizacji umowy:

III.2.3)     Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)       Opis

IV.1.3)    Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)    Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)    Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)        Informacje administracyjne

IV.2.5)    Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)       Informacje dodatkowe:

VI.4)       Procedury odwoławcze

VI.4.1)    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

VI.4.2)    Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)    Składanie odwołań

VI.4.4)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/10/2017

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 13.11.2017 r. oraz opublikowane w dniu 15.11.2017 r.Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 208-430475)

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)          Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

554-031-31-07

Al. prof. S. Kaliskiego 7

Bydgoszcz

85-796

Polska

Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk

Tel.: +48 523749261

E-mail: przetargi@utp.edu.pl

Faks: +48 523749327

Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)         Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)      Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.93.2017

II.1.2)      Główny kod CPV

79710000

II.1.3)      Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)      Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu oraz wykonywanie usług szatniarskich na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska430, Sucha 9, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12-14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6-8.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/11/2017

VI.6)       Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: slomko

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-150178

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 208-430475

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/10/2017

 

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)      Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)   Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)   Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 12

Powinno być:

Okres w miesiącach: 12

Numer sekcji: III.1.1

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Powinno być:

Dla zadania nr 1: Warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, uzyskaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. - o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432).

VII.2)      Inne dodatkowe informacje:

 


Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 22.12.2017 r.,

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)