Data ogłoszenia: 2017-11-17
Nr postępowania: AZZP.243.106.2017
Nazwa postępowania: Dostawa platformy symulacyjnej sprzętowo-programowej wspierającej prowadzenie badań naukowych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 17.11.2017 r., opublikowane w dniu 21.11.2017 roku.

 

Polska-Bydgoszcz: Serwery

2017/S 223-463306

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk
Tel.: +48 523749261
E-mail: przetargi@utp.edu.pl
Faks: +48 523749327
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia.utp.edu.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa platformy symulacyjnej sprzętowo-programowej wspierającej prowadzenie badań naukowych.

Numer referencyjny: AZZP.243.106.2017

II.1.2)Główny kod CPV

48820000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej platformy symulacyjnej sprzętowo-programowej wspierającej prowadzenie badań naukowych składający się m.in z serwerów kasetowych, dyskowych, szafy Rack wraz z przynależnościami oraz sieciowego systemu operacyjnego i oprogramowania do zarządzania. Zakup zostanie sfinansowany ze środków z terminem wydatkowania do 31.12.2017 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

48800000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej platformy symulacyjnej sprzętowo-programowej wspierającej prowadzenie badań naukowych składający się m.in z serwerów kasetowych, dyskowych, szafy Rack wraz z przynależnościami sieciowego systemu operacyjnego i oprogramowania do zarządzania. Zakup zostanie sfinansowany ze środków z terminem wydatkowania do 31.12.2017 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu JEDZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu JEDZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu JEDZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28.12.2017 r.

2. Jeżeli Sprzęt nie zostanie dostarczony Zamawiającemu do końca dnia wskazanego w ust. 1, przyszła umowa bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń ulegnie rozwiązaniu, ustaną wszelkie jej skutki prawne i zostanie uznana za niebyłą, co ma charakter warunku rozwiązującego w postaci braku spełnienia przez Wykonawcę całości świadczenia polegającego na dostawie Sprzętu w terminie wskazanym w ust. 1.

3. Nie uchybiając treści ust. 2 wyłącznie z dobrze pojętej ostrożności na okoliczność gdyby ważność lub skuteczność klauzuli warunku zawartej w ust. 2 mogła budzić jakiekolwiek wątpliwości, Zamawiający zastrzega iż będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia, jeżeli Wykonawca popadnie w opóźnienie lub zwłokę w dostarczeniu Sprzętu w terminie ściśle określonym, wskazanym w ust. 1 i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

W związku z otrzymaniem niezaplanowanych środków na realizację zadania pt. „Platforma symulacyjna sprzętowo-programowa wspierająca prowadzenie badań naukowych” z okresem wydatkowania do 31.12.2017 r. Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2 zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione oraz niezbędne dla realizacji powyższego zamierzenia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/12/2017

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 04/12/2017

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. RCI pokój nr B2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 23 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych zero groszy).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz powinno być ważne przez cały okres związania ofertą.

4. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna Wykonawca powinien dołączyć do oferty kopię dokumentu oraz musi załączyć oryginał dokumentu w osobnej kopercie, nienumerowany i nieparafowany.

5. W przypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/11/2017

 


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)