Data ogłoszenia: 2019-03-29
Nr postępowania: AZZP.243.19.2019
Nazwa postępowania: Dostawa elementów hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Dostawa elementów hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej

Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu pn. "Hybrydowe multimedialne sceny mobilne szansą na innowację przełomową" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. POIR.04.01-00-0045/17-00

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/212034

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)