Data ogłoszenia: 2013-04-24
Nr postępowania: AZZP-DK.24-66/2013
Nazwa postępowania: Dostawa i montaż aparatury badawczej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.04.2013r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.04.2013r.

 

PL-Bydgoszcz: Aparatura do wykrywania i analizy

2013/S 082-137912

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, POLSKA
Punkt kontaktowy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek 3.1, pokój 143
Osoba do kontaktów: Daniel Kostyra, E-mail: daniel.kostyra@utp.edu.pl, Tel.: +48 523749262, Tel.: +48 523749262, Faks: +48 523749267

Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Uczelnia publiczna

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Edukacja

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa i montaż aparatury badawczej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Zakład Fizjologii i Podstaw Biotechnologii Roślin
ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
Zadanie nr 1 - bud. przyszklarniowy, parter,
Zadanie nr 2 – bud. A, I piętro.

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury badawczej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Dostawa obejmuje:
- dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy wskazane poniżej;
- wniesienie Sprzętu przez Wykonawcę oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie;
- przeprowadzenie 4-godzinnego instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania dla 3 pracowników w siedzibie Zamawiającego;
- Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.
3. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w SIWZ:
Zadanie nr 1: Dostawa i montaż automatycznego kriostatu wraz z wyposażeniem.
Zadanie nr 2: Dostawa i montaż zestawu przeznaczonego do automatycznej elektroforezy kapilarnej wraz z wyposażeniem.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 38430000, 42943400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa i montaż automatycznego kriostatu wraz z wyposażeniem oraz dostawa i montaż zestawu przeznaczonego do automatycznej elektroforezy kapilarnej wraz z wyposażeniem.

II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 9.9.2013. Zakończenie 13.9.2013

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Dostawa i montaż automatycznego kriostatu wraz z wyposażeniem.

1)Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa i montaż automatycznego kriostatu wraz z wyposażeniem.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 38430000, 42943400

3)Wielkość lub zakres

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa i montaż automatycznego kriostatu wraz z wyposażeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Dostawa i montaż zestawu przeznaczonego do automatycznej elektroforezy kapilarnej wraz z wyposażeniem.

1)Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu przeznaczonego do automatycznej elektroforezy kapilarnej wraz z wyposażeniem.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 38430000, 42943400

3)Wielkość lub zakres

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu przeznaczonego do automatycznej elektroforezy kapilarnej wraz z wyposażeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
Zadanie nr 1 - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
Zadanie nr 2 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do re-prezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 PZP składa każdy z wykonawców oddzielnie.

III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na pod-stawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego);
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał prze-widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP (w odniesieniu do osób prawnych - dotyczy wszystkich urzędujących członków władz), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
Jeżeli w przypadku, wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na pod-stawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:
a) informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub
b) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca.
WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w rozdziale VIII pkt 8 lit. b.-d. oraz f. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w rozdziale VIII pkt 8 lit. e. i g. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowe-go lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2) powyżej, powinny być wy-stawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis akapitu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mające-go siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek znajdowania się w SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że:
a) w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej posiada środki finansowe w wysokości co najmniej:
dla zadania nr 1 – 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
dla zadania nr 2 – 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
i
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.:
dla zadania nr 1 – 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
dla zadania nr 2 – 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Spełnianie przez Wykonawcę warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:
a) oświadczenia złożonego wraz z ofertą,
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie co najmniej:
dla zadania nr 1 – 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
dla zadania nr 2 – 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej:
dla zadania nr 1 – 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
dla zadania nr 2 – 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek dotyczący posiadania WIEDZY I DOŚWIADCZENIA będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę Sprzętu o podobnym charakterze tj. aparatury badawczej (dotyczy zadania nr 1 i 2).
Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:
a) oświadczenia złożonego wraz z ofertą,
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej jedną dostawę Sprzętu o podobnych charakterze tj. aparatury badawczej wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tej dostawy.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: AZZP-DK.24-66/2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 6.6.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 6.6.2013 - 10:10

Miejscowość:  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 143

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

VI.3)Informacje dodatkowe

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,
- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ,
- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ,
- zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:
1. przerw w trakcie prac instalacyjnych i montażowych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
2. zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;
w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA
Tel.: +48 224587700, Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści niniejszej SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Termin na wniesienie odwołania wynosi:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było po-wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA, Tel.: +48 224587700, Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 24.4.2013

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)