Data ogłoszenia: 2013-05-13
Nr postępowania: AZZP-S.24-72/2013
Nazwa postępowania: Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą samozbierającą
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą samozbierającą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

1. ciągnika rolniczego o minimalnej mocy znamionowej 245 KM (180 kW), o przebiegu silnika do 4000 motogodzin, używanego maks. do 5 lat przeznaczonego do współpracy z przyczepą wielozadaniową samozbierającą (transport materiałów objętościowych, zbiór zielonek z traw i lucerny na kiszonkę) wyposażonego w: - napęd na 4 koła, - kabinę klimatyzowaną, - WOM- 1000 obr/min, - 3 pary zewnętrznych wyjść hydraulicznych dwustronnego działania, - udźwigu podnośnika min. 10 000 kg, - instalację pneumatyczną hamulca;

2.  przyczepy samozbierającej używanej do 3 lat o następujących parametrach i wyposażeniu: - pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu min. 70 m3, - oś tandemowa, - oś tylna skrętna, - ogumienie 800/45 R26,5, - ośmiorzędowy podbieracz zawieszony wahliwie sterowany obustronnie krzywką z rolką prowadzącą i hydraulicznym odciążeniem, - długość cięcia ~ 34 mm, - centralne odryglowanie noży, - rotor ze spiralnie ułożonymi rzędami zębów, - napęd rotora przez przekładnię zamkniętą w kąpieli olejowej, - WOM dwustronny przegubowy, szerokokątny z zabezpieczeniem 2,5 tys Nm, - trzyfunkcyjna przednia klapa ze zintegrowanym systemem automatycznego załadowania, - hamulec pneumatyczny, - czujnik wypełnienia na tylnej burcie, - osłona rotora (przy pracy jako przyczepa objętościowa), - dyszel dolny hydraulicznie łamany dwoma siłownikami dwustronnego działania i z amortyzatorem, - noże do cięcia ze skrobakiem, - wychylanie na bok belki nożowej, - hydrauliczna ściana tylna - terminal obsługi (komputer sterujący maszyn), - oświetlenie, - wałek WOM - 1000 obr./min. Zamawiający wymaga, aby oferowany ciągnik i przyczepa miały zapewniony autoryzowany serwis w promieniu 50 km od miejscowości 89-122 Minikowo..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.72.00.00-8, 16.51.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający po przeprowadzeniu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zaprosi do negocjacji pięciu wykonawców, których oferowany zestaw (ciągnik + przyczepa samozbierająca) najlepiej spełnia kryteria oceny ofert opisane w punktach 2,3,4.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 0.7
  • 2 - Data produkcji - 0.1
  • 3 - Przebieg (ilość motogodzin pracy ciągnika) - 0.1
  • 4 - Wyposażenie dodatkowe - 0.1

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, Zamówienia Publiczne, pokój 142;.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, Zamówienia Publiczne, pokój 142;.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia w BZP: 186976 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)