Data ogłoszenia: 2013-05-13
Nr postępowania: AZZP-S.24-72/2013
Nazwa postępowania: Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą samozbierającą
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą samozbierającą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

1. ciągnika rolniczego o minimalnej mocy znamionowej 245 KM (180 kW), o przebiegu silnika do 4000 motogodzin, używanego maks. do 5 lat przeznaczonego do współpracy z przyczepą wielozadaniową samozbierającą (transport materiałów objętościowych, zbiór zielonek z traw i lucerny na kiszonkę) wyposażonego w: - napęd na 4 koła, - kabinę klimatyzowaną, - WOM- 1000 obr/min, - 3 pary zewnętrznych wyjść hydraulicznych dwustronnego działania, - udźwigu podnośnika min. 10 000 kg, - instalację pneumatyczną hamulca;

2.  przyczepy samozbierającej używanej do 3 lat o następujących parametrach i wyposażeniu: - pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu min. 70 m3, - oś tandemowa, - oś tylna skrętna, - ogumienie 800/45 R26,5, - ośmiorzędowy podbieracz zawieszony wahliwie sterowany obustronnie krzywką z rolką prowadzącą i hydraulicznym odciążeniem, - długość cięcia ~ 34 mm, - centralne odryglowanie noży, - rotor ze spiralnie ułożonymi rzędami zębów, - napęd rotora przez przekładnię zamkniętą w kąpieli olejowej, - WOM dwustronny przegubowy, szerokokątny z zabezpieczeniem 2,5 tys Nm, - trzyfunkcyjna przednia klapa ze zintegrowanym systemem automatycznego załadowania, - hamulec pneumatyczny, - czujnik wypełnienia na tylnej burcie, - osłona rotora (przy pracy jako przyczepa objętościowa), - dyszel dolny hydraulicznie łamany dwoma siłownikami dwustronnego działania i z amortyzatorem, - noże do cięcia ze skrobakiem, - wychylanie na bok belki nożowej, - hydrauliczna ściana tylna - terminal obsługi (komputer sterujący maszyn), - oświetlenie, - wałek WOM - 1000 obr./min. Zamawiający wymaga, aby oferowany ciągnik i przyczepa miały zapewniony autoryzowany serwis w promieniu 50 km od miejscowości 89-122 Minikowo..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.72.00.00-8, 16.51.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający po przeprowadzeniu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zaprosi do negocjacji pięciu wykonawców, których oferowany zestaw (ciągnik + przyczepa samozbierająca) najlepiej spełnia kryteria oceny ofert opisane w punktach 2,3,4.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 0.7
  • 2 - Data produkcji - 0.1
  • 3 - Przebieg (ilość motogodzin pracy ciągnika) - 0.1
  • 4 - Wyposażenie dodatkowe - 0.1

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, Zamówienia Publiczne, pokój 142;.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, Zamówienia Publiczne, pokój 142;.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia w BZP: 186976 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.