Data ogłoszenia: 2013-07-04
Nr postępowania: AZZP-AK.24-116/2013
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 260106 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Carlo Erba Reagenti, Zadanie nr 2 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Vetrochimica, Zadanie nr 3 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Phenomenex, Zadanie nr 4 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Southern Biotech, Zadanie nr 5 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Millipore,Zadanie nr 6 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta IBA Cis bio international, Zadanie nr 7 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Phoenix Pharmaceuticals, Zadanie nr 8 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Enzo Life Sciences, Zadanie nr 9 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta RayBiotech Inc, Zadanie nr 10 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta BioVision, Zadanie nr 11 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Pointe scientific, Zadanie nr 12 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Alpha diagnostics, Zadanie nr 13 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Wako Chemicals, Zadanie nr 14 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Equimed, Zadanie nr 15 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Menzel, Zadanie nr 16 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Dako, Zadanie nr 17 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Leica, Zadanie nr 18 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta NUNC, Zadanie nr 19 - Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta GREINER. 2. Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej; wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy; Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy; Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego. Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów: a) oświadczenia złożonego wraz z ofertą, b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej jedną dostawę odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tej dostawy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, wymaga: 1.1. W przypadku złożenia oferty równoważnej Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart charakterystyki potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z przedmiotem opisanym przez Zamawiającego. 1.2. W przypadku złożenia oferty równoważnej Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów analizy jakościowej w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia (lub dokument równoważny) - złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski. Dokument musi zawierać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, okres trwałości, datę produkcji. 1.3. W przypadku złożenia oferty równoważnej Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek (dostawa próbek odbywa się na koszt Wykonawcy) przedmiotu zamówienia równoważnego w stosunku do przedmiotu wymienionego w SIWZ. Próbka musi wystarczyć do przeprowadzenia testu/analizy do której jest przeznaczona. Załączone próbki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację poprzez wskazanie numeru pozycji zgodnej z SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT, zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ, zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ, zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia; w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Carlo Erba Reagenti.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Carlo Erba Reagenti ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Vetrochimica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Vetrochimicaź ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Phenomenex.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Phenomenex ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Southern Biotech.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Southern Biotech ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Millipore.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Millipore ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta IBA Cis bio international.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta IBA Cis bio internationalze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Phoenix Pharmaceuticals.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Phoenix Pharmaceuticals ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Enzo Life Sciences.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Enzo Life Sciencesze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta RayBiotech Inc.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta RayBiotech Inc ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta BioVision.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta BioVision ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Pointe scientific.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Pointe scientific ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Alpha diagnostics.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Alpha diagnostics ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Wako Chemicals.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Wako Chemicals ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Equimed.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Equimed ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Menzel.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Menzel ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Dako.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Dako ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Leica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta Leica ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta NUNC.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta NUNC ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta GREINER.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego producenta GREINER ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 Numer ogłoszenia: 263818 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 260106 - 2013 data 04.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, fax. 52 3749332.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

·      Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16.

·      Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:cześć zamówienia od 1 do 3 finansowane są z :THRIVE-RITE, pełny tytuł: Natural Compounds to enhance Productivity, Quality and Health in Intensive Farming Systems; typ projektu: Research for the benefit of SMEs FP7-SME-2012; nazwa Koordynatora: John T. O Sullivan, BioAtlantis Ltd.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)