Data ogłoszenia: 2013-11-05
Nr postępowania: AZZP-S.24-228/2013
Nazwa postępowania: Remont ogólnobudowlany pomieszczeń piwnicznych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ogólnobudowlany pomieszczeń piwnicznych budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty rozbiórkowe, Roboty betonowe, Roboty zbrojarskie, Roboty murarskie, Roboty tynkarskie, Instalowanie drzwi, Podkłady podposadzkowe i warstwy wyrównawcze Kładzenie płytek, Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Roboty malarskie Kładzenie i wykładanie podłóg z paneli podłogowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.10.00-0, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

Informacja na temat wadium: 1500 zł

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data zamieszczenia w BZP: 05.11.2013

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.