Data ogłoszenia: 2013-11-05
Nr postępowania: AZZP-S.24-228/2013
Nazwa postępowania: Remont ogólnobudowlany pomieszczeń piwnicznych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ogólnobudowlany pomieszczeń piwnicznych budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty rozbiórkowe, Roboty betonowe, Roboty zbrojarskie, Roboty murarskie, Roboty tynkarskie, Instalowanie drzwi, Podkłady podposadzkowe i warstwy wyrównawcze Kładzenie płytek, Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Roboty malarskie Kładzenie i wykładanie podłóg z paneli podłogowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.10.00-0, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

Informacja na temat wadium: 1500 zł

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data zamieszczenia w BZP: 05.11.2013

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)