Data ogłoszenia: 2014-11-28
Nr postępowania: AZZP.243.204.2014
Nazwa postępowania: Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 7 obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 7 obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty polegające na termomodernizacji obiektów dydaktycznych tj. budynków 2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 w al. Kaliskiego 7 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne. Szczegółowy zakres prac określają dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.14.10-1, 45.26.12.10-9, 45.32.10.00-3, 45.42.11.30-4, 45.44.20.00-7, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.08.2015.

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 150000 zł

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty polegające na termomodernizacji obiektów w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 2 000.000 zł. (brutto).

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje własnymi środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000,- zł. - posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 5 000 000,- zł.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 0.95
  • 2 - Termin gwarancji - 0.05

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: RPO Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Data zamieszczenia w BZP: 28.11.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (23)