Data ogłoszenia: 2014-11-28
Nr postępowania: AZZP.243.204.2014
Nazwa postępowania: Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 7 obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 7 obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty polegające na termomodernizacji obiektów dydaktycznych tj. budynków 2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 w al. Kaliskiego 7 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne. Szczegółowy zakres prac określają dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.14.10-1, 45.26.12.10-9, 45.32.10.00-3, 45.42.11.30-4, 45.44.20.00-7, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.08.2015.

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 150000 zł

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty polegające na termomodernizacji obiektów w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 2 000.000 zł. (brutto).

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje własnymi środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000,- zł. - posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 5 000 000,- zł.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 0.95
  • 2 - Termin gwarancji - 0.05

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: RPO Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Data zamieszczenia w BZP: 28.11.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (23)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.