Data ogłoszenia: 2018-03-02
Nr postępowania: AZZP.243.9.2018
Nazwa postępowania: Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Początek formularzaOgłoszenie nr 526084-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” o nr RPKP.01.01.00-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, krajowy numer identyfikacyjny 000001689, ul. al. prof. S. Kaliskiego  7 , 85-796   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 374 92 61, e-mail przetargi@utp.edu.pl, faks 52 374 93 27.
Adres strony internetowej (URL): www.utp.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zamowienia.utp.edu.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz (bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności, pokój nr B3)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
Numer referencyjny: AZZP.243.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych” na podstawie Programu funkcjonalno–użytkowego i załączników wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Planowa inwestycja ma na celu budowę nowej hali technicznej o funkcji laboratoryjnej, przebudowę części istniejącej hali laboratoryjnej w bud. 3.2, wymianę trafostacji oraz budowę drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych. Przedmiotowe zadania winny być realizowane wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna branżową z jednoczesnym dostosowaniem części istniejącej zabudowy do obowiązujących przepisów w nowych warunkach

II.5) Główny kod CPV: 45214000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45111200-0

45262210-6

45223210-1

45223500-1

45261000-4

45262520-2

45410000-4

45430000-0

45442100-8

45450000-6

45310000-3

45332000-3

45331000-6

45233140-2

71220000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmująca co najmniej ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: a) zespół projektowy: - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownik zespołu projektowego – projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu bez ograniczeń, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności architektonicznej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności drogowej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, Ww. członkowie zespołu projektowego muszą posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, które posiadają w/w uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. b) zespół budowy: - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności eklektycznej bez ograniczeń, Ww. kierownicy robót muszą posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót. Zamawiający wymaga, aby ww. osoby posiadały uprawnienia na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 2 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. c) doświadczenie: - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej o zbliżonym zakresie robót z przedmiotowym postępowaniem (budowa, rozbudowa lub przebudowa hali) o wartości robót budowlanych co najmniej 2.000.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o których mowa w rozdziale VII pkt 3 ust. 3 lit. a i b SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c. wykaz głównych Robót, o których mowa w rozdziale VII pkt 3 ust. 3 lit. c SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Dowody potwierdzające, że roboty wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone); d. dokument, o których mowa w rozdziale VII pkt 3 ust. 2 SIWZ potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz dowód opłacania składki,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć dowód wniesienia wadium. Jeżeli dotyczy: 2. dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 3. oświadczenie wskazujące zakres zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom; 4. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu terytorialnego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi być ważne przez cały okres związania ofertą. 4. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna Wykonawca powinien dołączyć do oferty kopię dokumentu oraz oryginał dokumentu w osobnej kopercie, nienumerowany i nieparafowany. 5. W przypadku niewniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

skrócenie terminu opracowania projektu budowalnego oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

30,00

okres gwarancji

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w okolicznościach określonych w Pzp oraz innych wyraźnie przewidzianych w treści Umowy, w tym: 1) zastąpienia osób wskazanych w wykazie osób innymi osobami o co najmniej takich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w wykazie osób (w tym długotrwałej choroby i śmierci) i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; 2) zastąpienia Podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak podmiot zastępowany, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie wskazanej części Umowy przez Podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; 3) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia maksymalnej wartości Umowy, w przypadku wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku wystąpienia zmian związanych z przesunięciami środków w budżecie Zamawiającego; 4) zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: a)pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub Przedmiotów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zaprzestaniem produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji Przedmiotu Umowy, d) zmianą przepisów Prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, - na zmiany, o których mowa w lit. a)-c) zgodę musi wyrazić projektant sprawujący nadzór autorski. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi być udokumentowany. Wprowadzenie robot zamiennych nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 5) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominięcie jakiejkolwiek części robót, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy lub na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy; 6) zmian w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym ewentualną zmianę terminu końcowego realizacji niniejszej Umowy, gdy są spowodowane: a) działaniami osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów), b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, c) siłą wyższą, d) koniecznością podjęcia zamówień dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy wpływających na kolejność i termin wykonywania robót, e) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienie, utrudnienia robót, zawieszenie robót lub inne przeszkody leżące po stronie Zamawiającego, f) potrzebę usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, g) wstrzymaniem wypłaty dofinansowania w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy lub zmianą zasad wydatkowania tego dofinansowania; 7) zmian zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 8) zmian wynikających z treści umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z budżetu UE, w ramach którego realizowana jest Umowa we wszelkim zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu, w tym w zakresie wydłużenia terminów realizacji niniejszej umowy, jeżeli możliwość taka zostanie dopuszczona przez podmiot przyznający dofinansowanie. 2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmiany treści Umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1) podczas realizacji Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do zmienionych przepisów prawa z zastosowaniem zasad korzystnych dla Zamawiającego i z uwzględnieniem jego interesu ekonomicznego i kosztów realizacji Umowy; 2) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (w tym przekształcenie); 3) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi kumulatywne przystąpienie do długu na podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które Zamawiający wskazał wobec Wykonawcy; 4) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postępowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w Postępowaniu; 5) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmie uzgodniony zakres obowiązków dotychczasowego Wykonawcy i wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postępowania, jeżeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy; 6) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w realizację Umowy. 3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 2 wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy; 2) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem; 3) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przesłanek opisanych w ust. 2. 4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 3. 5. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 6. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 4-5. 7. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 8. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym Harmonogramie. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu, o którym mowa w §3, jeżeli jest skutkiem nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy. 10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §2 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §2 zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych robót; 2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych kwota, o której mowa w §2 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robot zamiennych przy zastosowaniu postanowień pkt 3), z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie określone w §2 nie ulegnie zwiększeniu; Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 11. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy – Aneksu (porozumienia zmieniającego). 12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 11 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Ogłoszenie nr 500055849-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.

Bydgoszcz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526084-N-2018

Data: 02/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Krajowy numer identyfikacyjny 000001689, ul. al. prof. S. Kaliskiego 7,

85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 374 92 61, e-mail przetargi@utp.edu.pl, faks 52 374 93 27.

Adres strony internetowej (url): www.utp.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-03-19, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-22, godzina: 09:00,Ogłoszenie nr 500058076-N-2018 z dnia 16-03-2018 r.

Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526084-N-2018
Data: 02/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Krajowy numer identyfikacyjny 000001689, ul. al. prof. S. Kaliskiego  7, 85-796   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 374 92 61, e-mail przetargi@utp.edu.pl, faks 52 374 93 27.
Adres strony internetowej (url): www.utp.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2018-03-22, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2018-03-23, godzina: 09:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: a) zespół projektowy: - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownik zespołu projektowego – projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu bez ograniczeń, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności architektonicznej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności drogowej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, Ww. członkowie zespołu projektowego muszą posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, które posiadają w/w uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. b) zespół budowy: - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności eklektycznej bez ograniczeń, Ww. kierownicy robót muszą posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót. Zamawiający wymaga, aby ww. osoby posiadały uprawnienia na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 2 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. c) doświadczenie: - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej o zbliżonym zakresie robót z przedmiotowym postępowaniem (budowa, rozbudowa lub przebudowa hali) o wartości robót budowlanych co najmniej 2.000.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: a) zespół projektowy: - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownik zespołu projektowego – projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu bez ograniczeń, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności architektonicznej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności drogowej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, Ww. członkowie zespołu projektowego muszą posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, które posiadają w/w uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. b) zespół budowy: - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, - 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności eklektycznej bez ograniczeń, Ww. kierownicy robót muszą posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót. Zamawiający wymaga, aby ww. osoby posiadały uprawnienia na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 2 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. c) doświadczenie: - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej o zbliżonym zakresie robót z przedmiotowym postępowaniem (budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacji hali lub budynku) o wartości robót budowlanych co najmniej 2.000.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmująca co najmniej ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód.
W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód.


Ogłoszenie nr 500060743-N-2018 z dnia 20-03-2018 r.

Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526084-N-2018
Data: 02/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Krajowy numer identyfikacyjny 000001689, ul. al. prof. S. Kaliskiego  7, 85-796   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 374 92 61, e-mail przetargi@utp.edu.pl, faks 52 374 93 27.
Adres strony internetowej (url): www.utp.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (4)