Data ogłoszenia: 2010-07-16
Nr postępowania: AZZP-S.24-104/2010
Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dźwigów osobowych w Domach Stu-denta nr 1F i 2F przy ul. Kaliskiego 12/14
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dźwigów osobowych w Domach Studenta nr 1F i 2F przy al. Kaliskiego 12/14

(CPV: 45111100-9, 45.26.2311-4, 45442121-1, 45313000-4)

Wadium: 10 000 zł na jedno zadanie

Termin realizacji: do 15.12.2010 r

Warunek posiadania wiedzy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu montażu lub wymianie dźwigów w budynku wysokim (powyżej 9 kondygnacji o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania następujących funkcji:

·        kierownika  budowy,

·        kierownika robót elektrycznych,

·        projektanta instalacji elektrycznych.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:

1.   oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne;

2.   oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną;

3.   aktualny odpis z właściwego rejestru, (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.   wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt. 1.1.2 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania;

5.   dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

6.   wykaz osób, które będą kierowały wykonywaniem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;

7    oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie pełniąc samodzielne funkcje techniczne w budownictwie posiadają właściwe uprawnienia budowlane;

8.   informację wskazującą części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom lub oświadczenie, że całość zamówienia wykona bez udziału podwykonawców.

 

Inne dokumenty: Kalkulację ceny oferty,

      Informację wskazującą części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom lub oświadczenie, że całość zamówienia wykona bez udziału podwykonawców

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 30.07.2010 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2010 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)

Status (0)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.