Data ogłoszenia: 2010-07-26
Nr postępowania: AZZP-B.24-108/2010
Nazwa postępowania: Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń Laboratorium Genetyki Molekularnej
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń
 Laboratorium Genetyki Molekularnej

Numer ogłoszenia: 199247 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 374-93-32, 374-94-03, faks 052 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń Laboratorium Genetyki Molekularnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń Laboratorium Genetyki Molekularnej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), polegające na wykonaniu modernizacji i adaptacji pomieszczeń Laboratorium Genetyki Molekularnej UTP w Bydgoszczy w zakresie szczegółowo określonym w: - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - przedmiarze robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ. 2. Wymaga się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty zapoznał się z placem budowy i jego otoczeniem w celu właściwego oszacowania wszystkich czynników mających wpływ na zakres Jego zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na cenę oferty. 3. Roboty budowlane obejmują: - prace murarsko-malarskie, - prace związane z instalacjami: c.o., wod-kan, elektryczną oraz wentylacyjno-klimatyzacyjną. 4. Wykonawca zobowiązany jest: - być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z robotami budowlanymi. Suma ubezpieczenia nie powinna być niższa niż 200.000,00 zł, - przygotować własne zaplecze socjalne i zaplecze magazynowe, - zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt pojemnik na odpady budowlane (miejsce ustawienia pojemnika wskaże Zamawiający) oraz obsługę związaną z wywozem odpadów budowlanych, - zorganizować i zabezpieczyć, a po zakończeniu robót zdemontować zaplecze budowy, jaki również ponosić koszty jego utrzymania oraz konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie placu budowy, - przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy robót do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, - ustanowić kierownika budowy o kwalifikacjach ustalonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; - Kierownik budowy zobowiązany jest do założenia i prowadzenia Dziennika Budowy, w którym to będzie dokonywał istotnych dla budowy wpisów oraz powiadamiania Zamawiającego o potrzebie odbioru robót zanikowych i innych ważnych dla całości robót. Kierownik budowy będzie informował inspektora nadzoru inwestorskiego o postępach robót, potrzebie odbiorów częściowych i robót ukrytych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.26.25.22-6, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenia wymagane ustawą PZP

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji pomieszczeń w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz uprawnieniami elektrycznymi. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy - dokument przygotowany w programie funkcjonalno-użytkowym według załączonego przedmiaru robót (załącznik do SIWZ), który po wypełnieniu przez wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie składniki wpływające na cenę końcową.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: 1) zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT. 2) zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: - opóźnienia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego placu budowy, - wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, - przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego - zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia. 3) zmiana podwykonawcy oraz zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój C16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój C16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)