Data ogłoszenia: 2011-03-23
Nr postępowania: AZZP-S.24-43/2011
Nazwa postępowania: Remont pomieszczeń w Domach Studenta przy ul. Kaliskiego 12-14
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu pomieszczeń Domów Studenta przy ul. Kaliskiego 12-14

(CPV: 45400000-1, 45311200-2, 45332000-3, 45331100-7, 45421131-1)

Wadium: 5 000zł

Termin realizacji: do 30.05.2011 r

Warunek posiadania wiedzy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane tego samego rodzaju co przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż 200 000,- zł.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do:

- wykonywania funkcji kierownika budowy,

- kierowania robotami w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,

- kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 6.04.2011 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (11)