Data ogłoszenia: 2011-04-28
Nr postępowania: AZZP-S.24-63/2011
Nazwa postępowania: Adaptacja budynku Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu dachu budynku Wydziału Zarządzania UTP

przy ul. Fordońskiej 430

Po zmianie

na wykonanie Adaptacji budynku Wydziału Zarządzania UTP przy
ul. Fordońskiej 430

(CPV: 45400000-1, 45410000-4,45431000-7, 45432100-5, 45442100-8,

45330000-9, 45331000-6, 45321200-2, 45323100-5)

Wadium: 70 000 zł

Termin realizacji: do 28.10.2011 r

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

- wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na modernizacji budynku o wartości nie niższej niż 2 500 000,- zł.;

- wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie montażu dźwigów osobowych;

- wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie instalacji teletechnicznych.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do:

- kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym;

- kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

- kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 500 000 zł.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 16.05.2011 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (7)