Data ogłoszenia: 2011-04-28
Nr postępowania: AZZP-S.24-63/2011
Nazwa postępowania: Adaptacja budynku Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu dachu budynku Wydziału Zarządzania UTP

przy ul. Fordońskiej 430

Po zmianie

na wykonanie Adaptacji budynku Wydziału Zarządzania UTP przy
ul. Fordońskiej 430

(CPV: 45400000-1, 45410000-4,45431000-7, 45432100-5, 45442100-8,

45330000-9, 45331000-6, 45321200-2, 45323100-5)

Wadium: 70 000 zł

Termin realizacji: do 28.10.2011 r

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

- wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na modernizacji budynku o wartości nie niższej niż 2 500 000,- zł.;

- wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie montażu dźwigów osobowych;

- wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie instalacji teletechnicznych.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do:

- kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym;

- kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

- kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 500 000 zł.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 16.05.2011 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (7)

Status (0)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.