Data ogłoszenia: 2011-06-17
Nr postępowania: AZZP-S.24-103/2011
Nazwa postępowania: Adaptacja budynku Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 - II etap
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie Adaptacji budynku Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 – II etap

(CPV: 45400000-1, 45410000-4,45431000-7, 45432100-5, 45442100-8,

45330000-9, 45331000-6, 45321200-2, 45323100-5)

Wadium: 15 000 zł

Termin realizacji: do 28.10.2011 r

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegające na modernizacji budynku o wartości nie niższej

niż 500 000,- zł.;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do:

- kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym;

- kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000 zł.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 4.07.2011 r., do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu wykonania może nastąpić w przypadku:

·        opóźnienia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego placu budowy,

·        wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

·        przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

·        zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia,

Termin wykonania zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (4)

Status (0)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.