Data ogłoszenia: 2011-06-17
Nr postępowania: AZZP-S.24-103/2011
Nazwa postępowania: Adaptacja budynku Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 - II etap
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie Adaptacji budynku Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 – II etap

(CPV: 45400000-1, 45410000-4,45431000-7, 45432100-5, 45442100-8,

45330000-9, 45331000-6, 45321200-2, 45323100-5)

Wadium: 15 000 zł

Termin realizacji: do 28.10.2011 r

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegające na modernizacji budynku o wartości nie niższej

niż 500 000,- zł.;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do:

- kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym;

- kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000 zł.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 4.07.2011 r., do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu wykonania może nastąpić w przypadku:

·        opóźnienia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego placu budowy,

·        wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

·        przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

·        zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia,

Termin wykonania zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (4)