Data ogłoszenia: 2011-07-12
Nr postępowania: AZZP-S.24-125/2011
Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie 2 dźwigów osobowych i wewnętrznej platformy schodowej
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na zaprojektowanie i wykonanie 2 dźwigów osobowych i wewnętrznej platformy schodowej.

(CPV: 45233200-8, 45262690-4, 45311200-2, 45315300-1, 45400000-1,

33196200-2)

Wadium: 10 000 zł

Termin realizacji: do 10.12.2011 r

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu montażu lub wymianie dźwigów osobowych o wartości nie niższej niż 400 000,- zł. (netto).

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do:

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000 zł.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, al. Prof. S. Kaliskiego 7, Zamówienia Publiczne, pokój B107 oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 27.07.2011 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

Status (0)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.