Data ogłoszenia: 2011-08-04
Nr postępowania: AZZP-S.24-137/2011
Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie bezpiecznego przyłącza optotelekomunikacyjnego od optycznej sieci teleinformatycznej KWP i UTP do Komendy Powiatowej PSP na ul. Dąbrowskiego
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.

ogłaszają przetarg nieograniczony

na zaprojektowanie i wykonanie bezpiecznego przyłącza optotelekomunikacyjnego od optycznej sieci teleinformatycznej KWP i UTP

do Komendy Powiatowej PSP na ul. Dąbrowskiego.

(CPV: 71322200-3, 45231100-6, 45231110-9, 45314310-7, 45314000-1)

Wadium: 6 000 zł

Termin realizacji: do 15.11.2011 r

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza optotelekomunikacyjnego o wartości nie mniejszej niż 250.000,- zł (netto).

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000 zł.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 1a Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, al. Prof. S. Kaliskiego 7 Bud. RCI, Zamówienia Publiczne, pokój B111 oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 19.08.2011 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4.08.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)