Data ogłoszenia: 2011-08-04
Nr postępowania: AZZP-S.24-137/2011
Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie bezpiecznego przyłącza optotelekomunikacyjnego od optycznej sieci teleinformatycznej KWP i UTP do Komendy Powiatowej PSP na ul. Dąbrowskiego
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.

ogłaszają przetarg nieograniczony

na zaprojektowanie i wykonanie bezpiecznego przyłącza optotelekomunikacyjnego od optycznej sieci teleinformatycznej KWP i UTP

do Komendy Powiatowej PSP na ul. Dąbrowskiego.

(CPV: 71322200-3, 45231100-6, 45231110-9, 45314310-7, 45314000-1)

Wadium: 6 000 zł

Termin realizacji: do 15.11.2011 r

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza optotelekomunikacyjnego o wartości nie mniejszej niż 250.000,- zł (netto).

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000 zł.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 1a Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, al. Prof. S. Kaliskiego 7 Bud. RCI, Zamówienia Publiczne, pokój B111 oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 19.08.2011 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4.08.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)

Status (0)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.