Data ogłoszenia: 2011-09-15
Nr postępowania: AZZP-B.24-167/2011
Nazwa postępowania: Prace adaptacyjno-remontowe na obiektach Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Prace adaptacyjno-remontowe na obiektach Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego w Bydgoszczy: Adaptacja pomieszczeń Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów (Instytut Matematyki i Fizyki) Remont pomieszczeń Laboratorium Badan gruntów oraz Ochrony Środowiska (Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska)

Numer ogłoszenia: 290130 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 15.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace adaptacyjno-remontowe na obiektach Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego w Bydgoszczy: Adaptacja pomieszczeń Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów (Instytut Matematyki i Fizyki) Remont pomieszczeń Laboratorium Badan gruntów oraz Ochrony Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji i remoncie pomieszczeń Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w SIWZ: Zadanie nr 1 - Adaptacja pomieszczeń Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów (Instytut Matematyki i Fizyki) zakres obejmuje malowanie powierzchni wewnętrznych , założenie klimatyzatorów kasetonowych oraz instalacji wentylacyjnych Zadanie nr 2 - Remont pomieszczeń Laboratorium Badan gruntów oraz Ochrony Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) zakres obejmuje: prace elektryczne, sanitarne, wykończeniowe i inne w kilku pomieszczeniach.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.26.25.22-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAIWAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). W stosunku do osób fizycznych Zamawiający nie wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru - wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia (rozdział VII pkt 2 przedmiotowej SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub adaptacji pomieszczeń w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż : zadanie 1 -15.000,00 zł., zadanie 2- 12.000,00 zł. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia - stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 3 i 4 przedmiotowej SIWZ tj.dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: Zadanie 1 konstrukcyjno budowlanej, instalacji elektrycznych, wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zadanie 2 konstrukcyjno budowlanej, instalacji elektrycznych, sanitarnej wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia zło-żonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia - stanowi załącznik nr 2 do siwz) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 5 przedmiotowej SIWZ.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dyspo-nowania tymi osobami - (wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do przedmiotowej SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy - dokument przygotowany w programie funkcjonalno-użytkowym według załączonego przedmiaru robót (załącznik do SIWZ), który po wypełnieniu przez wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie składniki wpływające na cenę końcową.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: I.zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1.opóźnienia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego placu budowy, 2.wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, 3.przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 4.zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia. termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia. II.zmiana podwykonawcy oraz zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy, na zasadach określonych w przedmiotowej SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 pokój B107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 pokój B107..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Adaptacja pomieszczeń Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów (Instytut Matematyki i Fizyki).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Adaptacja pomieszczeń Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów (Instytut Matematyki i Fizyki) w zakresie szczegółowo określonym w: - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - przedmiarze robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ, zakres obejmuje malowanie powierzchni wewnętrznych , założenie klimatyzatorów kasetonowych oraz instalacji wentylacyjnych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.12.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont pomieszczeń Laboratorium Badan gruntów oraz Ochrony Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont pomieszczeń Laboratorium Badan gruntów oraz Ochrony Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)w zakresie szczegółowo określonym w: - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - przedmiarze robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ, zakres obejmuje: prace elektryczne, sanitarne, wykończeniowe i inne w kilku pomieszczeniach..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.21.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.12.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (5)