Data ogłoszenia: 2011-11-07
Nr postępowania: AZZP-S.24-211/2011
Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dźwigu osobowego w Domu Studenta nr 2F przy ul. Kaliskiego 14
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na zaprojektowanie i wykonanie wymiany dźwigu osobowego w Domu Studenta nr 2F przy ul. Kaliskiego 14

CPV: 45111100-9, 45262311-4, 45442121-1, 45313000-4, 50750000-7

Wadium: 4 000 zł

Termin realizacji: do 01.03.2012 r.

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu montażu lub wymianie dźwigu w budynku wysokim (powyżej 9 kondygnacji) o wartości (netto) nie mniejszej niż 150.000 zł.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania następujących funkcji:

·              kierownik budowy,

·              kierownik robót elektrycznych.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, al. Prof. S. Kaliskiego 7 Bud. RCI, Zamówienia Publiczne, pokój B111 oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 22.11.2011 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.11.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)