negocjacje bez ogłoszenia nt Przebudowa i remont pomieszczeń po byłej Bibliotece Głównej na pomieszczenia Centrum Zarządzania na obiekcie Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 19.10..2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

 

 

Dotyczy: negocjacji bez ogłoszenia nt  Przebudowa i remont pomieszczeń po byłej Bibliotece Głównej na pomieszczenia Centrum Zarządzania na obiekcie Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy Nr postępowania AZZP-B.24-187/2011

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącym w/w postępowania

 

Nazwa Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Oferta nr 1:                                  MROKNET JERZY MROZOWSKI UL. GRUDZIĄDZKA 5

85-130 BYDGOSZCZ

Cena:                                                   66.000,00 

Ilość pkt. – cena 100%                   100,0 pkt

Uzasadnienie wyboru:                   Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Więcej ofert do w/w postępowania nie wpłynęło.

 

 

Zamawiający (-)