Dostawa środków czystości

 

     Bydgoszcz  2. 01.2012 r

 

 

 

 

             Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

           

Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 110, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-D.24-275/2011 na dostawę środków czystości prowadzonym w trybie zapytania o cenę, wybrana została najkorzystniejsza oferta.           

 

 

Zadanie nr 1

Jest nią oferta  nr 3  złożona przez:

ART.- CHEM Bogdan Widacki, Wojciech Zalewski, Spółka Jawna

Cena oferty wynosi : 93 851,46,-zł

Wybrana oferta jest  najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert – cena 100 % określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Zgodnie z art. 93 ust 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy, że   postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  dotyczące  Zadania nr 2 i Zadania nr 3, zostaje unieważnione. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 z uwagi na to, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wymienionym postępowaniu.