Dostawa materiałów do remontu

Bydgoszcz     28. 05 .2012

 

 

 

                                             Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

              

 

Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 7590 ) informujemy , że w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-D.24-80/2012 na dostawę materiałów do remontu prowadzonym w trybie zapytania o cenę wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta nr 1  złożona przez TROPS SA 87-100Toruń ul. M. Skłodowskiej Curie 99 oddział Bydgoszcz II ul. Toruńska 109

Cena oferty wynosi :

7 872,59 zł ( słownie : siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa zł 59/100 )

 

 

 

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                                                                                                         W  postępowaniu złożono 2 oferty.

 

           

Nr

oferty

Firma  ( nazwa ) lub nazwisko oraz

            adres wykonawcy

       cena oferty

1

TROPS SA  87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej Curie 99

Oddział  Bydgoszcz  II ul. Toruńska    109

       7 872,59

2

GRZECH – POL  ul. Bałtycka 24   Przemysław Grzech

86-070   Dąbrowa Chełmińska

         8 256,10