Dostawa mebli biurowych i regałów magazynowych

 

                                                                                                                                                         Bydgoszcz  4.09.2012

 

 

                                                                                                        

                                                      Dostawa mebli biurowych

                                                                          

 

 

                                         Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr.11poz. 759 ) informujemy że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AZZP -D.24 180/2012 na dostawę mebli biurowych i regałów magazynowych prowadzonym w trybie zapytania o cenę , komisyjnie wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta nr 2  złożona przez  Meble Biurowe  85-738  Bydgoszcz s. c. Szajnochy 2

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza  zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Cena oferty wynosi :

Zad. nr 1       2 950,00

Zad. nr 2     55 850,00

W postępowaniu złożono  2 oferty

 

 

 

Nr.oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

P.W. ROL – TRANS

S. Nowicki,  E. Nowicka

85-887 Bydgoszcz ul. Gajowa 74

 Zad. nr 1    4  575, 00

 Zad .nr 2   83 780, 00

2

P.W. Meble Biurowe s. c.

I. Dolska , Z. Nagórski

85-738 Bydgoszcz  ul. Szajnochy 2

  Zad. nr 1     2 950,00

  Zad. nr 2    55 850,00