Dostawa mebli szkolnych

 

                                                                                                                   

                                                                                                                     Bydgoszcz    8.11.2012

 

 

 

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                                                              

           

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr.11poz. 759 )  informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AZZP- D.24 213/2012 na dostawę mebli szkolnych prowadzonym w trybie zapytania o cenę , komisyjnie wybrana została najkorzystniejsza oferta

Nazwa Wykonawcy, którego ofertę wybrano :

 

Oferta nr 1        

                                 Przedsiębiorstwo Handlowe Zaopatrzenia Szkół

                                    ul .Czartoryskiego 5  , 85- 222 Bydgoszcz

cena :    16 976,40

 

Uzasadnienie wyboru :  wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

                                 oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny  ofert określonym  w

                                 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                

 

W postępowaniu złożono  2 oferty

 

 

 

L .p

Nazwa oraz adres wykonawców

Cena oferty

1

Przedsiębiorstwo Handlowe Zaopatrzenia Szkół  PIGO

UL. Czartoryskiego 5  Bydgoszcz

 

16 976,40

2

 T. Ratajczak Fotele i Krzesła Biurowe

    Sol –Plus Ul. Unii Europejskiej 4

            Solec Kujawski

17 350,00