OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

Rzeczpospolita Polska
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa (firma): Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Adres pocztowy: ul. Kordeckiego 20
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy:      85-225     Województwo:                Kujawsko-Pomorskie
Tel.: (052) 374 90 18    Faks: 0-606-912-497

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):  
http://zamowienia.utp.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna      X Uczelnia publiczna
Administracja rządowa terenowa          Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   
Administracja samorządowa                Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Podmiot prawa publicznego                Inny (proszę określić):           
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa Reduktora ciśnienia z przewodami do tlenu o czystości 6,0              

II.2) Rodzaj zamówienia  Zapytanie ofertowe
Roboty budowlane      
Dostawy          X
Usługi               

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Reduktor  ciśnienia z przewodami do tlenu o czystości 6,0 - sztuk 1                                             
                                       
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny     Główny przedmiot    42.13.11.40-9    

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 1526,50 zł
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy     X

jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy        

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia art. 4 § 8 ustawy PZP
Negocjacje bez ogłoszenia     
Zamówienie z wolnej ręki          
 
1.    Podstawa prawna
Zapytanie ofertowe - na podstawie art.4 § 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wartość zamówienia nie przekracza wartości 5000,00 zł netto. Zamawiający w sposób zgodny z zasadami celowości i oszczędności  skierował zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców oferujących przedmiotową aparaturę.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):                            NAZWA (jeżeli dotyczy):    
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Nazwa (firma):  Air Liquide Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy:   ul.  J. Conrada 63
Miejscowość: Kraków,  Kod pocztowy: 31-357
Województwo: Małopolskie


Zamieszczono w dniu 04.12.2012r.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.