OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - USŁUGI PRASOWE

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa (firma): Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Adres pocztowy: ul. Kordeckiego 20
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy:      85-225     Województwo:                Kujawsko-Pomorskie
Tel.: (052) 374 92 97    Faks: (052) 374 92 97    

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):  
http://zamowienia.utp.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna       Uczelnia publiczna
Administracja rządowa terenowa       Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   
Administracja samorządowa               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Podmiot prawa publicznego                Inny (proszę określić):           
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie w prasie regionalnej ogłoszenia promującego realizację projektu „Kujawsko – Pomorskie Szkolenia dla Kujawsko – Pomorskich Przedsiębiorców i ich Pracowników”, nr projektu POKL.08.01.01-04-036/12 realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.2) Rodzaj zamówienia:           Zapytanie ofertowe - Usługi                  
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Ilość: 10 modułów

-          1 emisja (1 ogłoszenia x 10 modułów) 1 ogłoszenie w 2013 r. (marzec 2013 r.)

-          Zasięg: regionalny (kujawsko-pomorski)

-          Ogłoszenia: strony redakcyjne / kolor

-          Wydanie: piątek

-          Minimalna wielkość modułu: 40 x 19 mm

-          Minimalny łączny nakład czasopisma: 45 tys.

-          Projekt graficzny w zakresie wykonawcy

-          Treść dostarczona przez Zamawiającego, grafika dostarczona przez Wykonawcę.

Wykonanie projektu (oprawa graficzna (tj. zdjęcia, motywy, tło) dostarczona przez Wykonawcę, logotypy oraz treść dostarczone przez Zamawiającego.                               
                                       
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny     Główny przedmiot    
22462000-6 , 39294100-0

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia  894,31 zł (bez VAT)  
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    

jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy        

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia art. 4 . 8 ustawy PZP
Negocjacje bez ogłoszenia     
Zamówienie z wolnej ręki          
 
1.    Podstawa prawna
Zapytanie ofertowe - na podstawie art.4 p. 8 w związku z 6a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

W przypadkach zamówień udzielanych w częściach , do udzielenia zamówienia  na daną część zamawiający może stosować  przepisy właściwe  dla wartości tej części zamówienia, jeżeli  jej wartość jest mniejsza  niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług, pod warunkiem ze łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wartość zamówienia nie przekracza wartości  20% wartości zamówienia. Zamawiający w sposób zgodny z zasadami celowości i oszczędności  skierował zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców oferujących przedmiotowe usługi

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):                            NAZWA (jeżeli dotyczy):    
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Nazwa (firma): 
Media Regionalne Sp. z o. o 

 II Oddział w  Bydgoszczy

Adres pocztowy:  ul. Prosta 51
Miejscowość: Warszawa,  Kod pocztowy:  00-838

Województwo: Mazowieckie

 Zamieszczono w dniu 26.03.2013r.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.