OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa (firma): Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Adres pocztowy: ul. Kordeckiego 20
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy:      85-225     Województwo:                Kujawsko-Pomorskie
Tel.: (052) 374 92 97    Faks: (052) 374 92 97    
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):  http://zamowienia.utp.edu.pl/

 I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych (4 zestawy) w ramach projektu „Kujawsko – Pomorskie Szkolenia dla Kujawsko – Pomorskich Przedsiębiorców i ich Pracowników”, nr projektu POKL.08.01.01-04-036/12 realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 II.2) Rodzaj zamówienia:                Zapytanie ofertowe  Dostawy         
            
        
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- dostawy  (zestawu):

1.     Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 1: Podstawy sieci, Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon W. Rufi. ISBN: 978-83-01-15603-9.

2.     Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 2 : protokoły i koncepcje routingu,   Rick Graziani, Allan Johnson ; ISBN:978-83-01-15606-0.

3.     Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 3 : Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe, Wayne Lewis; ISBN: 9788301157388.

4.     Akademia sieci Cisco CCNA Exploration : semestr 4: Sieci WAN – zasady dostępu, Bob Vachon, Rick Graziani;   ISBN: 978-83-01-15933-7.

                                       
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
22120000-7; 22121000-4

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia 
1150,00  zł (bez VAT) 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

 

SEKCJA III: PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia art. 4 pkt 8 ustawy PZP
1.    Podstawa prawna- Zapytanie ofertowe - na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie wyboru trybu

W przypadkach zamówień udzielanych w częściach , do udzielenia zamówienia  na daną część zamawiający może stosować  przepisy właściwe  dla wartości tej części zamówienia, jeżeli  jej wartość jest mniejsza  niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług, pod warunkiem ze łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wartość zamówienia nie przekracza wartości  20% wartości zamówienia. Zamawiający w sposób zgodny z zasadami celowości i oszczędności  skierował zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców oferujących przedmiotowe usługi

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Nazwa (firma): 
LET’S READ S.C. Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska

Adres pocztowy:   ul. Kolejowa 15/14/11,
Miejscowość:
Warszawa ,  Kod pocztowy: 01-217

Województwo: Mazowieckie

 

Zamieszczono w dniu 14.12.2012r.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.