OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - USŁUGA CATERINGU

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - USŁUGA CATERINGU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa (firma): Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Adres pocztowy: ul. Kordeckiego 20
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy:      85-225     Województwo:                Kujawsko-Pomorskie
Tel.: (052) 374 92 97    Faks: (052) 374 92 97    
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):  http://zamowienia.utp.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO   Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu (54 spotkania x 1 osoba) w ramach projektu „Kujawsko – Pomorskie Szkolenia dla Kujawsko – Pomorskich Przedsiębiorców i ich Pracowników”, nr projektu POKL.08.01.01-04-036/12 realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


II.2) Rodzaj zamówienia                 Zapytanie ofertowe   Usługi               
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Napoje gorące: Kawa 1 os. x 250 ml, herbata 1 porcja x 250 ml, śmietanka do kawy  1 szt./ 10 g, cukier (saszetki)1 szt., cytryna do herbaty  1 szt./ 10 gr, soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy) 250 ml, pączek/drożdżówka 1 x 1 os., owoce (przynajmniej 3 rodzaje np. jabłka, brzoskwinie, mandarynki, winogrono, banan)  300 g x 1 os., ciastka kruche 1 os. x 100g

                Ponadto Wykonawca powinien zapewnić:

-          niezbędne naczynia jednorazowe w ilości minimum 1 filiżanka do kawy, 1 do herbaty, 1 kubek do soku na osobę oraz dodatkowe naczynia jednorazowe

-          osobę/osoby do obsługi gwarantując porządek w miejscu serwowania posiłków oraz uprzątniecie naczyń;

                                     
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny     Główny przedmiot 
55.52.00.00-1.  

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia 1023,69  zł (bez VAT) 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 


SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia art. 4 pkt 8 ustawy PZP
1.    Podstawa prawna
Zapytanie ofertowe - na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu

W przypadkach zamówień udzielanych w częściach , do udzielenia zamówienia  na daną część zamawiający może stosować  przepisy właściwe  dla wartości tej części zamówienia, jeżeli  jej wartość jest mniejsza  niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług, pod warunkiem ze łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wartość zamówienia nie przekracza wartości  20% wartości zamówienia. Zamawiający w sposób zgodny z zasadami celowości i oszczędności  skierował zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców oferujących przedmiotowe usługi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Nazwa (firma): 
Organza Kompleksowa Organizacja Wesel, Imprez Integracyjnych i Okolicznościowych Agnieszka Michalska

Adres pocztowy:  ul. Grabowa 3/72

Miejscowość: Bydgoszcz,  Kod pocztowy: 85-601 Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko - Pomorskie

 Zamieszczono w dniu 29.08.2013r.

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.