OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - DOSTAWY

Bydgoszcz: Dostawa 3 sztuk kolektorów danych z czytnikiem kodów i oprogramowaniem pomocniczym do pracy z systemem SIMPLE.ERP firmy SIMPLE S.A. w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni


Numer ogłoszenia: 540242- 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332 , strona internetowa www.utp.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 3 sztuk kolektorów danych z czytnikiem kodów i oprogramowaniem pomocniczym do pracy z systemem SIMPLE.ERP firmy SIMPLE S.A. w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 3 sztuk kolektorów danych z czytnikiem kodów i oprogramowaniem pomocniczym do pracy z systemem SIMPLE.ERP firmy SIMPLE S.A. w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.31.00-2.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu
w dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
ISBM SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE ORAZ USŁUGI INŻYNIERSKIE ALEKSANDER ŚWITAŁA, WISLANA 10B/5, 85-773 BYDGOSZCZ

Zamówienie finansowane w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.