Dostawa sukcesywna materiałów branży budowlanej

 

                                                                                                         Bydgoszcz  4.08..2014

 

 

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP.243.105.2014 na dostawę sukcesywną materiałów budowlanych wybrano komisyjnie najkorzystniejszą ofertę :

 

Nazwa Wykonawcy , którego ofertę wybrano :

HURTOSTAL Wyroby Metalowe Sp. z o. o.

85-037 Bydgoszcz ul. Sienkiewicza 3

Cena oferty  -  20 520,66 zł

 

Uzasadnienie wyboru : Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

                                      Oferta zgodna z kryterium oceny ofert , określonym w 

                                      Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona

W postępowaniu złożono 2 oferty.

 

 

L.p

                                 Nazwa i adres oferenta

  cena brutto

 1

Hurtostal  Bydgoszcz  ul.  Sienkiewicza 3

 20 520,66

 2

Przed. Ogólnobudowlane A. Łunkiewicz  Sicienko

 21 550,03

 

 

 

 

 

                                                                                                Zamawiający