Dostawa papieru toaletowego i mydła w płynie

 

                                                                                                           Bydgoszcz 30.12.2014

 

 

                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907. j.t. ze zm.) informujemy,że w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZ.243.223.2014 na dostawę papieru toaletowego i mydła w płynie w trybie zapytania o cenę wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta nr 2 złożona przez :

P.H.U. R.L. Jeneralczyk 85-410 Bydgoszcz , ul. Jarmużowa 5

 

Cena oferty –      57 122,65       ,   

 

Zestawienie wszystkich ofert

 

Nr oferty

   Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy   

          Cena

          oferty

1

 ART.-CHEM  S. j.    85-738  Bydgoszcz,           ul. Szajnochy 3

 

     

       58 076,32

 

 

2

P.H.U. R.L. Jeneralczyk 85-410 Bydgoszcz ,       ul. Jarmużowa 5

 

       57 122,65 

 

        

Uzasadnienie wyboru : Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty

 

Wykonawcy nie zostali  wykluczeni. Oferty nie zostały odrzucone