Zapytanie ofertowe - podręczniki

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - USŁUGI

            Bydgoszcz, 22.07.2014 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy                                                                                     

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,

tel. (52) 374-82-84

przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe II

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: Przygotowania podręczników akademickich – 6 tytułów na potrzeby realizacji projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz  NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie w formie cyfrowej podręcznika akademickiego z zakresu telemedycyny o objętości min. 100 stron maszynopisu w formacie A4 pisanego czcionką 12 pkt. z 1,5 interlinią z zakresu „Systemy IT w medycynie”. O zamówienie może ubiegać się osoba będąca nauczycielem akademickim prowadząca zajęcia z przedmiotu „Systemy IT w medycynie” lub równoważnego, którego treść odpowiada wskazanej materii.

Zadanie 2.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie w formie cyfrowej podręcznika akademickiego z zakresu telemedycyny o objętości min. 100 stron maszynopisu w formacie A4 pisanego czcionką 12 pkt. z 1,5 interlinią z zakresu „Wyposażenie techniczne obsługi systemów telemedycznych”. O zamówienie może ubiegać się osoba będąca nauczycielem akademickim prowadząca zajęcia z przedmiotu „Wyposażenie techniczne obsługi systemów telemedycznych” lub równoważnego, którego treść odpowiada wskazanej materii.

Zadanie 3.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie w formie cyfrowej podręcznika akademickiego z zakresu telemedycyny o objętości min. 100 stron maszynopisu w formacie A4 pisanego czcionką 12 pkt. z 1,5 interlinią z zakresu „Termowizja w diagnostyce medycznej”. O zamówienie może ubiegać się osoba będąca nauczycielem akademickim prowadząca zajęcia z przedmiotu „Termowizja w diagnostyce medycznej” lub równoważnego, którego treść odpowiada wskazanej materii.

Zadanie 4.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie w formie cyfrowej podręcznika akademickiego z zakresu telemedycyny o objętości min. 100 stron maszynopisu w formacie A4 pisanego czcionką 12 pkt. z 1,5 interlinią z zakresu „Systemy nadzoru kardiologicznego na odległość”. O zamówienie może ubiegać się osoba będąca nauczycielem akademickim prowadząca zajęcia z przedmiotu „Systemy nadzoru kardiologicznego na odległość” lub równoważnego, którego treść odpowiada wskazanej materii.

Zadanie 5.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie w formie cyfrowej podręcznika akademickiego z zakresu telemedycyny o objętości min. 100 stron maszynopisu w formacie A4 pisanego czcionką 12 pkt. z 1,5 interlinią z zakresu „Biofeedback”. O zamówienie może ubiegać się osoba będąca nauczycielem akademickim prowadząca zajęcia z przedmiotu „Biofeedback” lub równoważnego, którego treść odpowiada wskazanej materii.

Zadanie 6.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie w formie cyfrowej podręcznika akademickiego z zakresu telemedycyny o objętości min. 100 stron maszynopisu w formacie A4 pisanego czcionką 12 pkt. z 1,5 interlinią z zakresu „Telerehabilitacja”. O zamówienie może ubiegać się osoba będąca nauczycielem akademickim prowadząca zajęcia z przedmiotu „Telerehabilitacja” lub równoważnego, którego treść odpowiada wskazanej materii.

CPV: 92312212-0 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29.05.2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

- CV w nawiązaniu do doświadczenia zawodowego

- Proponowany konspekt podręcznika

- Cenę netto + wartość podatku od towarów i usług (VAT)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna zostać przekazana mailem (skan) lub pocztą do dnia 31.07.2014r. godz. 12.00

- Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 01.08.2014r..

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

- posiadane kwalifikacje naukowe i doświadczenie zawodowe wykonawcy – waga 0,1

- zakres tematyczny podręcznika – waga 0,4

- cena – waga 0,5

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. W przypadku złożenia oferty na kwotę przekraczającą założenia budżetu zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z oferentem.

Dodatkowych informacji udziela Pan dr inż. Bolesław Przybyliński pod numerem telefonu 52 3748284 oraz adresem email: przyb@utp.edu.pl