Zapytanie ofertowe II podręczniki

                                                                                                          Bydgoszcz, 19.05.2014 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy                                                                                     

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,

tel. (52) 374-82-84

przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie seminarium realizowanego w okresie 25-27 czerwca 2014 r. w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz  NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego ok. 200- minutowego wykładu akademickiego otwartego dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie seminarium planowanego na okres 25-27 czerwca 2014 r.  w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

W czasie seminarium zamawiający przewiduje 3 wykłady otwarte o długości ok. 200 minut każdy.  

Wykład powinien być wygłoszony przez osobę

1.    posiadającą tytuł profesora lub doktora habilitowanego, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych lub

2.    będącą przedstawicielem firmy zajmującej się tworzeniem infrastruktury telemedycznej.

CPV: 80430000-7

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.06.2014 r.

-      Miejsce - Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, kampus Fordon, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 – sale dydaktyczne wyznaczone przez Zamawiającego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

-      CV w nawiązaniu do doświadczenia zawodowego

-      Tytuł i zakres tematyczny wykładu lub wykładów, jeśli oferent chce wygłosić więcej niż jeden wykład

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      Oferta powinna zostać przekazana mailem (skan) lub pocztą do dnia 02.06.2014r. godz. 12.00

-      Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 03.06.2014r..

-      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

-      posiadane kwalifikacje naukowe i doświadczenie zawodowe wykonawcy – waga 0,5,

-      cena – waga 0,5

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. W przypadku złożenia oferty na kwotę przekraczającą założenia budżetu zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z oferentem.

Dodatkowych informacji udziela Pan dr inż. Bolesław Przybyliński pod numerem telefonu 52 3748284 oraz adresem email: przyb@utp.edu.pl

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.