Zapytanie ofertowe II tutor

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - USŁUGI

            Bydgoszcz, 25.07.2014 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy                                                                                     

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,

tel. (52) 374-82-84

przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe II

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: Pełnienia obowiązków tutora dla studentów inżynierii biomedycznej II stopnia w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

        Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz  NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli tutora (mentora) dla studenta/ów/ Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy kierunku inżynieria biomedyczna II stopnia studiów stacjonarnych, specjalność telemedycyna. W zamach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do współpracy ze studentem nakierowanej na integralny (w sferze behawioralno- poznawczej) rozwój podopiecznego celem zmaksymalizowania efektów działań studenta, w szczególności poprzez rozwój jego talentów. Współpraca ze studentem winna zostać zrealizowana w 4 etapach:

1. poznanie podopiecznego,

2. przyjecie planu działań,

3. realizacja planu działań,

4. podsumowanie efektów.

O zamówienie może ubiegać się podmiot (osoba fizyczna lub prawna) mająca doświadczenie w pracy ze studentami, w tym w zakresie pracy metodą face to face, posiadająca wiedzę z zakresu objętego planem studiów dla kierunku inżynieria biomedyczna – stacjonarne studia II stopnia, specjalność telemedycyna.

Plan studiów dostępny jest pod adresem:

http://zib.utp.edu.pl/wp-content/uploads/2014/10/IB_SD_plan.pdf

CPV: 80570000-0  Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 27.09.2014 r. - 02.02.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

- CV w nawiązaniu do doświadczenia zawodowego

- Cenę netto + wartość podatku od towarów i usług (VAT) za osobę objętą tutoringiem

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna zostać przekazana mailem (skan) lub pocztą do dnia 07.08.2014r. godz. 12.00

- Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 08.08.2014r..

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

- posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wykonawcy – waga 0,2

- cena – waga 0,8

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. W przypadku złożenia oferty na kwotę przekraczającą założenia budżetu zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z oferentem.

Dodatkowych informacji udziela Pan dr inż. Bolesław Przybyliński pod numerem telefonu 52 3748284 oraz adresem email: przyb@utp.edu.pl