Dostawa środków czystości

                                                                                                           Bydgoszcz  2.03.2015

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907. j.t. ze zm.) informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZ.243.7.2015 na dostawę środków czystości w trybie zapytania o cenę  wybrana została najkorzystniejsza oferta.

 

Jest nią oferta nr 1 złożona przez :

 

P.U.H. R.L.Jeneralczyk

 

Cena oferty wynosi :   

Zad. nr 1 – 4698,79

Zad. nr 2 -  1801,00

 

Zestawienie wszystkich ofert :

 

Nr oferty

   Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy   

     Cena  oferty

         

 

1

    P.H.U. –R.L. Jeneralczyk

ul. Jarmużowa 5 ,     85-410 Bydgoszcz

 

Zad nr 1 –  4 698,79

Zad. nr 2 – 1 801,00

      

 

2

Zakład Produkcyjno – Handlowy Dexter

Ul. Halibutowa 17,   85 – 485 Bydgoszcz

  Zad nr 1 – 5 362,49

  Zad nr 2  - 1 850,03

 

        

Uzasadnienie wyboru : Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty

 

Wykonawcy nie zostali  wykluczeni. Oferty nie zostały odrzucone