Zapytanie ofertowe - Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego

Znak sprawy: ZP/AAR/01/2015         

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP) 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego w czasie realizacji
u Zamawiającego inwestycji pod nazwą
„Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w siedmiu obiektach dydaktycznych (bud. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Alejach Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Nazwa projektu: „Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne
w obiektach dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy Alejach Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy”

2. Oś priorytetowa/działanie/poddziałanie: Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska/Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

II. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy                                                            
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,
NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego
w czasie realizacji u Zamawiającego inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja wraz
z wymianą oświetlenia na energooszczędne w siedmiu obiektach dydaktycznych (bud. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Alejach Prof.
S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

Zakres usługi w ramach nadzoru inwestorskiego  obejmuje nadzór wielobranżowy

·        Robót ogólnobudowlanych

·        Robót instalacyjnych sanitarnych

·        Robót  instalacji elektrycznych

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełen zakres czynności określonych w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

 

Kod CPV : 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 16 lutego 2015 do 31 sierpnia 2015r.

2.    Miejsce - Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, kampus Fordon, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 – sale dydaktyczne wyznaczone przez Zamawiającego.

V. WARUNKI GWARANCJI, PŁATNOŚCI ZA WYKONANE ZAMÓWIENIE

1.    Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 24 miesiące

2.    Warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Ofertę na Formularzu oferty można złożyć w terminie:

do dnia 07.02.2015 r. do godz. 1200,

2.      W miejscu Bydgoszcz, ul. Ks. Kordeckiego 20 bud. B, parter, pok. 1B

Dział Remontów i Inwestycji Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego

Koperta winna być opisana:
Postępowanie na wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji pod nazwą Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w siedmiu obiektach dydaktycznych (bud. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Alejach Prof. S. Kaliskiego 7
w Bydgoszczy

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

 

 

1.    Ocena ofert: przy wyborze oferty decydować będą kryteria:

-        Cena - 100 %

Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.    Wzór formularza oferty


 

Załącznik nr 3

do procedury udzielania zamówień poniżej 30.000 euro

…………………………………………….………

             Nazwa i adres wykonawcy

 

Znak sprawy: ZP/AAR/01/2015

FORMULARZ OFERTY

o wartości wyższej niż 2 000 euro ale nieprzekraczającej 30.000 euro

1.    Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

a)    cenę netto: ............................................................         

b)   podatek od towarów i usług: ...........% ..............    

c)     cenę brutto:           ...........................................................              

d)        termin wykonania zamówienia:........................................................................ ,

e)        okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: ........................................................... ,

f)           warunki płatności: .............................................................................................. ,

g)    .............................................................................................................................,

h)   ............................................................................................................................ ,

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszej ofercie.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1)          ..........................................................................................................................................

2)    ..........................................................................................................................................

3)    ..........................................................................................................................................

 

 

 

 

miejscowość  …………………….., dnia

 

 

...................................................................

podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.