Zapytanie ofertowe - Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego

Znak sprawy: ZP/AAR/01/2015         

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP) 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego w czasie realizacji
u Zamawiającego inwestycji pod nazwą
„Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w siedmiu obiektach dydaktycznych (bud. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Alejach Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Nazwa projektu: „Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne
w obiektach dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy Alejach Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy”

2. Oś priorytetowa/działanie/poddziałanie: Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska/Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

II. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy                                                            
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,
NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego
w czasie realizacji u Zamawiającego inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja wraz
z wymianą oświetlenia na energooszczędne w siedmiu obiektach dydaktycznych (bud. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Alejach Prof.
S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

Zakres usługi w ramach nadzoru inwestorskiego  obejmuje nadzór wielobranżowy

·        Robót ogólnobudowlanych

·        Robót instalacyjnych sanitarnych

·        Robót  instalacji elektrycznych

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełen zakres czynności określonych w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

 

Kod CPV : 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 16 lutego 2015 do 31 sierpnia 2015r.

2.    Miejsce - Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, kampus Fordon, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 – sale dydaktyczne wyznaczone przez Zamawiającego.

V. WARUNKI GWARANCJI, PŁATNOŚCI ZA WYKONANE ZAMÓWIENIE

1.    Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 24 miesiące

2.    Warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Ofertę na Formularzu oferty można złożyć w terminie:

do dnia 07.02.2015 r. do godz. 1200,

2.      W miejscu Bydgoszcz, ul. Ks. Kordeckiego 20 bud. B, parter, pok. 1B

Dział Remontów i Inwestycji Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego

Koperta winna być opisana:
Postępowanie na wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji pod nazwą Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w siedmiu obiektach dydaktycznych (bud. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Alejach Prof. S. Kaliskiego 7
w Bydgoszczy

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

 

 

1.    Ocena ofert: przy wyborze oferty decydować będą kryteria:

-        Cena - 100 %

Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.    Wzór formularza oferty


 

Załącznik nr 3

do procedury udzielania zamówień poniżej 30.000 euro

…………………………………………….………

             Nazwa i adres wykonawcy

 

Znak sprawy: ZP/AAR/01/2015

FORMULARZ OFERTY

o wartości wyższej niż 2 000 euro ale nieprzekraczającej 30.000 euro

1.    Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

a)    cenę netto: ............................................................         

b)   podatek od towarów i usług: ...........% ..............    

c)     cenę brutto:           ...........................................................              

d)        termin wykonania zamówienia:........................................................................ ,

e)        okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: ........................................................... ,

f)           warunki płatności: .............................................................................................. ,

g)    .............................................................................................................................,

h)   ............................................................................................................................ ,

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszej ofercie.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1)          ..........................................................................................................................................

2)    ..........................................................................................................................................

3)    ..........................................................................................................................................

 

 

 

 

miejscowość  …………………….., dnia

 

 

...................................................................

podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej