zakup nawozów mineralnych

           Bydgoszcz,  12.02.2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

                                                          

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z póź. zm.) informujemy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP.243.7.2016 na zakup nawozów mineralnych w trybie zapytania o cenę wybrana została najkorzystniejsza oferta:

 

 

Zadanie nr 1

Oferta nr 1 - „SCANDAGRA Polska Sp. z o.o., Ul. Alberta Schmidta 1, Żołędowo 86-031Osielsko

Cena wynosi : 37.454,40 zł  .  Ilość pkt. – cena 100 pkt     

Suma punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

 

Oferta nr 3 - P. W. lechpol sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Cena wynosi 38.361,60 zł  Ilość pkt. – 97,63 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 4 - „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Cena wynosi 37.972,80 zł  Ilość pkt. – 98,63 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

 

W zadaniu złożono 3 oferty.

 

 

Zadanie nr 2

Oferta nr 3 - P. W. lechpol sp. z o.o.,Ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Cena wynosi : 12.441,60 zł  .  Ilość pkt. – cena 100 pkt     

Suma punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

 

Oferta nr 1 - SCANDAGRA Polska Sp. z o.o., Ul. Alberta Schmidta 1, Żołędowo 86-031Osielsko

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Pzp oferta jest niezgodna z ustawą Pzp- oferta zawiera dwie ceny, art. 72 ust 1 Pzp dopuszcza złożenie przez wykonawcę tylko jednej ceny .

 

Oferta nr 4 - „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Cena wynosi 12.800,00 zł  Ilość pkt. – 97,00 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 2 - PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

Cena wynosi 17.193,60 zł  Ilość pkt. – 72,36 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

  W zadaniu złożono 4 oferty.

 
                                                                  

 

/Zamawiający/