Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie seminarium realizowanego w okresie 21-23 października 2015 r.

                                                                                                         

  Bydgoszcz, 01.09.2015 r.  
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel. (52) 374-82-84
przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie seminarium realizowanego w okresie 21-23 października 2015 r. w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz  NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: Spojrzenie holistyczne współczesnej ortopedii dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie seminarium planowanego na okres 21-23 października 2015 r.  w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 2.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: Interfejsy człowiek - komputer a medycyna dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie seminarium planowanego na okres 21-23 października 2015 r.  w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 3.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: „Zastosowanie rozwiązań telemedycznych w diagnostyce i leczeniu chorób narządu ruchu dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie seminarium planowanego na okres 21-23 października 2015 r.  w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 4.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: Choroby przewlekłe wyzwaniem zarządzania. Zastosowanie IT w wybranych obszarach” dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie seminarium planowanego na okres 21-23 października 2015 r.  w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 5.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: „Innowacyjne partnerstwo europejskie na rzecz aktywności i zdrowia w geriatrii – dotychczasowe osiagnięcia dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie seminarium planowanego na okres 21-23 października 2015 r.  w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

 

 

ZADANIE 6.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: „Innowacje prozdrowotne poprzez social media dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie seminarium planowanego na okres 21-23 października 2015 r.  w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23.10.2015 r.

-      Miejsce - Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, kampus Fordon, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 – sale dydaktyczne wyznaczone przez Zamawiającego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

-      CV w nawiązaniu do doświadczenia zawodowego, w tym określenie stopnia naukowego

-      Numer zadania lub numery zadań, jeśli oferent chce wygłosić więcej niż jeden wykład

-      Język w jakim prowadzony będzie wykład

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      Oferta powinna zostać przekazana mailem (skan) lub pocztą do dnia 08.09.2015r. godz. 12.00

-      Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 09.09.2015r.

-      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

-      posiadane kwalifikacje naukowe i doświadczenie zawodowe wykonawcy – waga 0,5,

-      cena – waga 0,5

 

-      Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

Ocena oferty = Pc+Pt

gdzie:

Pc  - ocena oferty w kryterium ceny

Pt  - ocena oferty w kryterium kwalifikacji zawodowych

 

Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

    najniższa oferowana cena

Pc = ------------------------------------    x   50

              cena badanej oferty

Ocena oferty w kryterium kwalifikacji zawodowych wyliczona za pomocą następującego wzoru:

             okres pracy w branży telemedycyny lub w/w dziedzin pokrewnych wg CV badanej oferty

     Pt = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 50

             najdłuższy czas pracy w branży telemedycyny lub w/w dziedzin pokrewnych  wg CV

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. W przypadku złożenia oferty na kwotę przekraczającą założenia budżetu zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z oferentem.

Dodatkowych informacji udziela Pan dr inż. Bolesław Przybyliński pod numerem telefonu 52 3748284 oraz adresem email: przyb@utp.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

           /miejscowość i data/

/Nazwa i adres Oferenta/

 

                                                                       Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

 

 

OFERTA

 

Przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie seminarium planowanego na okres 21-23 października 2015 r.  w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego otwartego na Seminarium realizowanego w okresie 21-23 października 2015 r. w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

oświadczam, że:

 

1.      oferta dot. zadania  …………

2.      oferuję wykonanie zamówienia w cenie .................................... zł brutto (słownie: ............................................................), zgodnie ze szczegółowym opisem usługi przygotowanym przez Zamawiającego,

3.      cena wskazana w pkt. 2 uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia,

4.      zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,

5.      w przypadku przyznania mi przedmiotu zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy zlecenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

/podpis Oferenta/

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

CV w nawiązaniu do doświadczenia zawodowego