Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r.

                                                                                                          Bydgoszcz, 18.02.2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
tel. (52) 374-82-84
przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: Zastosowanie modeli 3D w rozległych rekonstrukcjach regionu głowy i szyi oraz transplantacji twarzy a aktualne rozwiązania telemedycyny dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 2.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: „Telemedyczny system wspierający leczenie chorych z ostrym zespołem wieńcowym w województwie kujawsko-pomorskim dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r.   w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 3.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: „Dysplazja biodra u dzieci – monitorowanie poprawnego postępowania rodziców w leczeniu poklinicznym dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r.  w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 4.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: Telemedycyna w diagnostyce i leczeniu skolioz tzw. idiopatycznych” dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. Inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 5.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: „Nowe możliwości diagnostyki i leczenia chorób siatkówki – znaczenie telemedycyny dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 04.04.2016 r.

-      Miejsce - Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, kampus Fordon, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 – sale dydaktyczne wyznaczone przez Zamawiającego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

-      CV w nawiązaniu do doświadczenia zawodowego, w tym określenie stopnia naukowego

-      Numer zadania lub numery zadań, jeśli oferent chce wygłosić więcej niż jeden wykład

-      Język w jakim prowadzony będzie wykład

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      Oferta powinna zostać przekazana mailem (skan) lub pocztą do dnia 25.02.2016r. godz. 12.00

-      Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 26.02.2016r.

-      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

-      posiadane kwalifikacje naukowe i doświadczenie zawodowe wykonawcy – waga 0,5,

-      cena – waga 0,5

 

-      Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

Ocena oferty = Pc+Pt

gdzie:

Pc  - ocena oferty w kryterium ceny

Pt  - ocena oferty w kryterium kwalifikacji zawodowych

 

Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

    najniższa oferowana cena

Pc = ------------------------------------    x   50

              cena badanej oferty

Ocena oferty w kryterium kwalifikacji zawodowych wyliczona za pomocą następującego wzoru:

             okres pracy w branży telemedycyny lub w/w dziedzin pokrewnych wg CV badanej oferty

     Pt = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 50

             najdłuższy czas pracy w branży telemedycyny lub w/w dziedzin pokrewnych  wg CV

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. W przypadku złożenia oferty na kwotę przekraczającą założenia budżetu zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z oferentem.

Dodatkowych informacji udziela Pan dr inż. Bolesław Przybyliński pod numerem telefonu 52 3748284 oraz adresem email: przyb@utp.edu.pl

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

           /miejscowość i data/

/Nazwa i adres Oferenta/

 

                                                                       Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

 

 

OFERTA

 

Przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w dniach  18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego otwartego na Konferencji podsumowującej projekt  realizowanej w dniach 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

oświadczam, że:

 

1.      oferta dot. zadania  …………

2.      oferuję wykonanie zamówienia w cenie .................................... zł brutto (słownie: ............................................................), zgodnie ze szczegółowym opisem usługi przygotowanym przez Zamawiającego,

3.      cena wskazana w pkt. 2 uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia,

4.      zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,

5.      w przypadku przyznania mi przedmiotu zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy zlecenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

/podpis Oferenta/

ZAŁĄCZNIK NR 2

CV w nawiązaniu do doświadczenia zawodowego

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.