Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r.

                                                                                                          Bydgoszcz, 18.02.2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
tel. (52) 374-82-84
przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: Zastosowanie modeli 3D w rozległych rekonstrukcjach regionu głowy i szyi oraz transplantacji twarzy a aktualne rozwiązania telemedycyny dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 2.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: „Telemedyczny system wspierający leczenie chorych z ostrym zespołem wieńcowym w województwie kujawsko-pomorskim dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r.   w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 3.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: „Dysplazja biodra u dzieci – monitorowanie poprawnego postępowania rodziców w leczeniu poklinicznym dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r.  w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 4.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: Telemedycyna w diagnostyce i leczeniu skolioz tzw. idiopatycznych” dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. Inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

 

ZADANIE 5.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego na temat: „Nowe możliwości diagnostyki i leczenia chorób siatkówki – znaczenie telemedycyny dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w okresie 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wymagania dla wykładowcy: tytuł min. doktora, eksperta w zakresu telemedycyny, technik informacyjnych w służbie medycyny, przetwarzania sygnałów diagnostycznych, budowy elektronicznej aparatury medycznej lub pokrewnych.

Język wykładu: polski lub angielski lub norweski.  CPV: 80430000-7

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 04.04.2016 r.

-      Miejsce - Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, kampus Fordon, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 – sale dydaktyczne wyznaczone przez Zamawiającego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

-      CV w nawiązaniu do doświadczenia zawodowego, w tym określenie stopnia naukowego

-      Numer zadania lub numery zadań, jeśli oferent chce wygłosić więcej niż jeden wykład

-      Język w jakim prowadzony będzie wykład

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      Oferta powinna zostać przekazana mailem (skan) lub pocztą do dnia 25.02.2016r. godz. 12.00

-      Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 26.02.2016r.

-      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

-      posiadane kwalifikacje naukowe i doświadczenie zawodowe wykonawcy – waga 0,5,

-      cena – waga 0,5

 

-      Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

Ocena oferty = Pc+Pt

gdzie:

Pc  - ocena oferty w kryterium ceny

Pt  - ocena oferty w kryterium kwalifikacji zawodowych

 

Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

    najniższa oferowana cena

Pc = ------------------------------------    x   50

              cena badanej oferty

Ocena oferty w kryterium kwalifikacji zawodowych wyliczona za pomocą następującego wzoru:

             okres pracy w branży telemedycyny lub w/w dziedzin pokrewnych wg CV badanej oferty

     Pt = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 50

             najdłuższy czas pracy w branży telemedycyny lub w/w dziedzin pokrewnych  wg CV

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. W przypadku złożenia oferty na kwotę przekraczającą założenia budżetu zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z oferentem.

Dodatkowych informacji udziela Pan dr inż. Bolesław Przybyliński pod numerem telefonu 52 3748284 oraz adresem email: przyb@utp.edu.pl

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

           /miejscowość i data/

/Nazwa i adres Oferenta/

 

                                                                       Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

 

 

OFERTA

 

Przygotowanie materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenie autorskiego wykładu akademickiego otwartego dla studentów i kadry akademickiej kierunku inżynieria biomedyczna sp. inżynieria telemedyczna w czasie konferencji podsumowującej projekt realizowanej w dniach  18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” nr FSS/2013/HEI/W/0111 realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów wykładowych i prezentacyjnych oraz wygłoszenia autorskiego wykładu akademickiego otwartego na Konferencji podsumowującej projekt  realizowanej w dniach 18 marca 2016 i 04 kwietnia 2016 r. w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

oświadczam, że:

 

1.      oferta dot. zadania  …………

2.      oferuję wykonanie zamówienia w cenie .................................... zł brutto (słownie: ............................................................), zgodnie ze szczegółowym opisem usługi przygotowanym przez Zamawiającego,

3.      cena wskazana w pkt. 2 uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia,

4.      zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,

5.      w przypadku przyznania mi przedmiotu zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy zlecenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

/podpis Oferenta/

ZAŁĄCZNIK NR 2

CV w nawiązaniu do doświadczenia zawodowego