Dotyczy: usługi przygotowania i podania posiłku w czasie wyjazdu studentów na konferencję do Warszawy w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/

                                                                                                          Bydgoszcz, 14.09.2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,
tel. (52) 374-82-84
przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: usługi przygotowania i podania posiłku w czasie wyjazdu studentów na konferencję do Warszawy w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz  NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i podania posiłku pełnowartościowego typu lunch (zupa + danie główne) wraz z napojem godzinach wieczornych (18.00-24.00) dla 6 studentów do konsumpcji na miejscu. Usługa musi być zrealizowana przez uprawniony doprowadzenia tego typu działalności przez lokal gastronomiczny znajdujący się na terenie miasta stołecznego Warszawy w promieniu nie większym niż 5 km od Instytutu Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie. Lokalizacja musi zapewniać możliwość dotarcia z Instytutu do lokalu komunikacją miejską w czasie nie dłuższym niż 30 min.  

kod CPV: 55321000-6

kod CPV: 55320000-9

ZADANIE 2

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i podania posiłku typu casual dining w wraz z napojem godzinach wieczornych (18.00-24.00) dla 6 studentów do konsumpcji na miejscu. Usługa musi być zrealizowana przez uprawniony doprowadzenia tego typu działalności przez lokal gastronomiczny znajdujący się na terenie miasta stołecznego Warszawy w promieniu nie większym niż 5 km od Instytutu Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie. Lokalizacja musi zapewniać możliwość dotarcia z Instytutu do lokalu komunikacją miejską w czasie nie dłuższym niż 30 min. 

kod CPV: 55321000-6

kod CPV: 55320000-9

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 28.09.2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

-      cenę za każdy element objęty zamówieniem w kwocie netto

-      wskazanie stawki VAT jeśli jest niższa różna od podstawowej (23%)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      Oferta powinna zostać przekazana mailem na adres bfrank@utp.edu.pl do dnia 18.09.2015r. godz. 12.00

-      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.09.2015r.

-      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

-      Cena 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. Wynagrodzenie za wykonanie usługi jest finansowane ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Dodatkowych informacji udziela Pan doc. dr inż. Franciszek Bromberek pod numerem telefonu 52 3748657 oraz adresem email: bfrank@utp.edu.pl