Dotyczy: usługi noclegowej w czasie wyjazdu studentów na konferencję do Warszawy w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

                                                                                                          Bydgoszcz, 14.09.2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,
tel. (52) 374-82-84
przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: usługi noclegowej w czasie wyjazdu studentów na konferencję do Warszawy w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz  NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa na terenie miasta stołecznego Warszawy w promieniu max 10 km od siedziby Instytutu Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie (ul. Pawińskiego 5B). Nocleg w dniach 28/29.09.2015 i 29/30.09.2015 dla 6 studentów.

Wymagany standard minimalny:

- pokoje max 2 osobowe,

- dostęp do Wi-Fi,

- ręczniki na wyposażeniu pokoi

- dostęp do pełnego węzła sanitarnego min. na tej samej kondygnacji.

- dostęp do czajnika bezprzewodowego,

- śniadanie w cenie noclegu lub możliwość przygotowania go na miejscu  

Lokalizacja obiektu musi zapewniać dojazd do siedziby Instytutu Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie za pomocą środków komunikacji miejskiej w ciągu max 40 min.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

-      cenę za każdy element objęty zamówieniem (śniadanie, obiad, kolacja) w kwocie netto

-      wskazanie stawki VAT jeśli jest niższa różna od podstawowej (23%)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      Oferta powinna zostać przekazana mailem na adres bfrank@utp.edu.pl do dnia 18.09.2015r. godz. 12.00

-      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.09.2015r.

-      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

-      Cena 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. Wynagrodzenie za wykonanie usługi jest finansowane ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Dodatkowych informacji udziela Pan doc. dr inż. Franciszek Bromberek pod numerem telefonu 52 3748657 oraz adresem email: bfrank@utp.edu.pl