Dotyczy: wydania podręczników w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

                                                                                                          Bydgoszcz, 29.02.2016 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
tel. (52) 374-82-84
przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: wydania podręczników w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz  NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1

Przedmiotem zamówienia jest wydanie monografii naukowej (podręcznika akademickiego) Termowizja w diagnostyce medycznej. Przetwarzanie obrazów termowizyjnych. Monografia wymaga nadania stosownych numerów ISBN oraz ISSN.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe przygotowanie artykułów do druku oraz druk wraz z oprawą introligatorską w ramach której przewiduje się:

- dobór i powołanie recenzentów,

- opracowanie recenzji,

- opracowanie redakcyjne,

- korektę językową tekstów w języku polskim,

- opracowanie projektu graficznego,

- przygotowanie do druku materiałów ilustracyjnych, wykresów i tabel,

- skład, konwersję, łamanie,

- druk i oprawę.

W odniesieniu do przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby spełnione zostały następujące dane techniczne:

a) nakład: 160 egzemplarzy,

b) objętość: 3 arkusze wydawnicze,

c) format: B5,

d) druk: środki 1+1; okładka 4+0,

e) papier: środki– papier offsetowy 80g; okładka – kreda okładkowa 300 g

f) druk kolorowy

g) oprawa: miękka klejona, okładka folia połysk,

 

 

 

ZADANIE 2

Przedmiotem zamówienia jest wydanie monografii naukowej (podręcznika akademickiego) Telerehabilitacja. Monografia wymaga nadania stosownych numerów ISBN oraz ISSN.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe przygotowanie artykułów do druku oraz druk wraz z oprawą introligatorską w ramach której przewiduje się:

- dobór i powołanie recenzentów,

- opracowanie recenzji,

- opracowanie redakcyjne,

- korektę językową tekstów w języku polskim,

- opracowanie projektu graficznego,

- przygotowanie do druku materiałów ilustracyjnych, wykresów i tabel,

- skład, konwersję, łamanie,

- druk i oprawę.

W odniesieniu do przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby spełnione zostały następujące dane techniczne:

a) nakład: 160 egzemplarzy,

b) objętość: 5,5 arkuszy wydawniczych,

c) format: B5,

d) druk: środki 1+1; okładka 4+0,

e) papier: środki– papier offsetowy 80g; okładka – kreda okładkowa 300 g

f) druk kolorowy

g) oprawa: miękka klejona, okładka folia połysk,

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.04.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

-      cenę w kwocie netto

-      wskazanie stawki VAT jeśli jest niższa różna od podstawowej (23%)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      Oferta powinna zostać przekazana mailem na adres topol@utp.edu.pl do dnia 05.03.2016r. godz. 12.00

-      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.03.2016r.

-      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

-      Cena 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. Wynagrodzenie za wykonanie usługi jest finansowane ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Dodatkowych informacji udziela Pan prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński pod numerem telefonu 52 3748281 oraz adresem email: topol@utp.edu.pl