Dotyczy: usługi cateringu na potrzeby realizacji Seminarium III w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

                                                                                                          Bydgoszcz, 14.10.2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,
tel. (52) 374-82-84
przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 6a ustawy PZP)

 

Dotyczy: usługi cateringu na potrzeby realizacji Seminarium III w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz  NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

usługa cateringu z dostawą wg następującej konfiguracji - ilość w szt:

Data:

20.10- Kolacja-1,

21.10- Śniadanie-1, Obiad-1, Kolacja-4,

22.10- Śniadanie-4, Obiad-4, Kolacja-2,

23.10- Śniadanie-2, Obiad-3, Kolacja-2

24.10 Śniadanie-2, Obiad-2, Kolacja-2,

25.10 Śniadanie-2.

Dostawa na teren kampusu Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego - ul. Kaliskiego 7. Śniadanie i kolacja - menu standard, obiad - dwudaniowy z napojem. Godziny dostawy do ustalenia z zamawiającym.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 25.10.2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

-      cenę za każdy element objęty zamówieniem (śniadanie, obiad, kolacja) w kwocie netto

-      wskazanie stawki VAT jeśli jest niższa różna od podstawowej (23%)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      Oferta powinna zostać przekazana mailem na adres hanna.zarnowska@utp.edu.pl do dnia 15.10.2015r. godz. 12.00

-      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.10.2015r.

-      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

-      Cena 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. Wynagrodzenie za wykonanie usługi jest finansowane ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Dodatkowych informacji udziela Pani mgr inż. Hanna Żarnowska pod numerem telefonu 52 3749941 oraz adresem email: hanna.zarnowska@utp.edu.pl