Dotyczy: dostawy książek z dziedziny telemedycyny na potrzeby Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

                                                                                                          Bydgoszcz, 08.09.2014 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,
tel. (52) 374-82-84
przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: dostawy książek z dziedziny telemedycyny na potrzeby Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz  NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek z dziedziny telemedycyny wg poniższego wykazu (po 1szt.):

1. Telemedicine: A Guide to Assessing Telecommunications for Health Care,
Committee on Evaluating Clinical Applications of Telemedicine,
National Academies Press, 1996
ISBN 0309055318
2. Telemedicine and Telehealth: Principles, Policies, Performances and
Pitfalls by Margaret Ann Cary,
Springer, 2000
ISBN 9780826113023

3. Telemedicine by Devendra Patel, Lambert Academic Publ., 2011
ISBN 9783847325994
4. Advances in Electronics for Telemedicine by Agostino Giorgio, Lambert
Academic Publ., 2012
ISBN 9783659219498
5. A Telemedicine Platform for Chronic Diseases: Lifephone by Davide
Capozzi, Lambert Academic Publ.,
2010
ISBN 9783843354240
6. Database Management-Images&dosimeters for Medical Physics
Telemedicine by Samba Richard Ndi
Lambert Academic Publi., 2011
ISBN 9783845474762
7. The Impact of Telemedicine on Health Care Management (Studies in
Health Technology and Informatics,
Vol. 64) ed. by M. Nerlich, Roberto R. Kretschmer, IOS Press, 1999
ISBN 9789051994841
8. Actimetry and Telemedicine in Cognitively Impaired Elderly Inpatients
by Soutrik Banerjee, Georgina Corte-
Franco, Pascal Couturier, Lambert Academic Publ., 2012
ISBN 9783659195365
9. Impact of Telemedicine on Cerebral Fibrinolysis by Liesch Martin,
Akademikverlag, 2014
ISBN 9783639643169
10. Establishing Telemedicine in Developing Countries: From Inception to
Implementation (Studies in Health
Technology and Informatics,) ed. Rifat Latifi, IOS Press, 2004
ISBN 9781586034238
11. Telemedicine in the 21st Century by Lucia Martinez,Carla Gomez, Nova
Science Publ., 2008
ISBN 9781604566451
12. Home Telehealth: Connecting Care within the Community by Amanda
Oakley, Richard Wootton, Susan
Dimmick, Joseph Kvedar, Royal Society Medicine Press, 2006
ISBN 9781853156571
13. Rural Telemedicine & Homelessness: Assessments of Services. Ed. by
Jake F. Andrews and Anthony I.
Harper, Nova Science Publ., 2012
ISBN 9781619429260

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2014 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

-      cenę za każdy element objęty zamówieniem w kwocie netto

-      wskazanie stawki VAT jeśli jest niższa różna od podstawowej (23%)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      Oferta powinna zostać przekazana mailem na adres boleslaw.przybylinski@utp.edu.pl do dnia 13.09.2014r. godz. 12.00

-      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.09.2014r.

-      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

-      Cena 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. Wynagrodzenie za wykonanie usługi jest finansowane ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Dodatkowych informacji udziela Pan dr inż. Bolesław Przybyliński pod numerem telefonu 52 3748284 oraz adresem email: przyb@utp.edu.pl