Dostawa nawozów mineralnych

PR23_F145_w2     Bydgoszcz, dnia 19.12.2016 roku 

Ogłoszenie o wyniku postępowania –informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

/o unieważnionym zadaniu

 


   1. Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 66

Strona internetowa  Zamawiającego: www.zamowienia.utp.edu.pl

e-mail –  agata.juskowiak@utp.edu.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku -  piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2. Opis i oznaczenie postępowania

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cene na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Dostawa nawozów mineralnych

Nr postępowania AZZP.243.136.2016

CPV: 24440000-0   Różne nawozy

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie wyszczególnionych poniżej:

 

Zadanie nr 1             Saletra amonowa  (polska) 34%N                                                                                   43 ton

Zadanie nr 2             Saletrosan  26%N, 13% S                                                                                              116 ton

Zadanie nr 3             Mocznik 46%N                                                                                                                39 ton

Zadanie nr 4             Nawóz PK zawartość P (od 15% do 20%), zawartość K ( od 30% do 40%)                  20 ton

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Zamawiający informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :

 

3.Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Zadanie nr 1 - Oferta nr 2 -  ASMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

- Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert  określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę  na podstawie przepisu  art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Zadanie nr 3 - Oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CHEMIROL” Sp. z .o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

- Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert  określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę  na podstawie przepisu  art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Zadanie nr 4 - Oferta nr 2 -  ASMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

- Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert  określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę  na podstawie przepisu  art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

4.Cena wybranej oferty

Zadanie 1 – 44 489,52 zł

Zadanie 3 – 49 280,40 zł

Zadanie 4 – 26 956,80 zł

 

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer zadania

Numer oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Liczba pkt. / % w kryterium

Cena

Razem pkt. / %

1

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

„CHEMIROL” Sp. z .o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

93,01

93,01

2

ASMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

3

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

„CHEMIROL” Sp. z .o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

100,00

100,00

2

ASMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

99,32

99,32

4

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

„CHEMIROL” Sp. z .o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

95,27

95,27

2

ASMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

 

8. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie odrzucono żadnej z ofert.  

                                                                                                                                                                                 

9. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

10.Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne

Zadanie nr 2

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegającym odrzuceniu.